Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Praca metodą projektu
uczymy dzieci prezentować swoją wiedzę
 
     
     
  Wartości i kultura
budujemy dobre relacje
 
     
     
  Przegląd Piosenki Angielskiej
organizujemy coroczną imprezę kulturalno oświatową
 
     
     
  Uczymy samodzielności
codzienne zajęcia grupowe i indywidualne
 
     
     
  Imprezy i wydarzenia
umożliwiamy występy na scenach dużych i małych
 
     
         

 

Mini Motylek - The Little Butterfly  

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 1,5 roku

 

THE LITTLE BUTTERFLY - Za­ję­cia w wpro­wa­dza­ją dziec­ko w rytm pra­cy przed­szkol­nej oraz uczą funk­cjo­no­wa­nia w gru­pie. Po­przez wspól­ną za­ba­wę dziec­ko two­rzy so­bie po­zy­tyw­ny obraz przed­szko­la.

ZOBACZ WIĘCEJ

 
 

 

Wychowanie dwujęzyczne w Przedszkolach Motylek

 

Edukacja dwujęzyczna
w  przedszkolach Motylek

 

W przed­szko­lach Moty­lek pro­wa­dzimy codzienną edukację dwu­ję­zyczną, umoż­li­wia­jąc dzie­ciom natu­ralne i wie­lo­aspek­towe pozna­wa­nie wiedzy w języku pol­skim i języku angiel­skim.
ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

 

  REKRUTACJA na rok szkolny 2016/2017 - przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia
         

Aktualności z przedszkoli Motylek

 • Owocowe szaszlyki (grupa III)

  Dzieci z grupy III wiedzą już, jak wiele wita­min zawie­rają warzywa i owoce, aby kształ­to­wać zdrowe nawyki żywie­niowe motyl­kowi przed­szko­lacy w ramach zajęć kuli­nar­nych samo­dziel­nie przy­go­to­wy­wali „owo­cowe szasz­łyki”.

  zobacz więcej
 • Poznajemy warzywa (grupa IV)

  Na początku reali­za­cji tematu wybra­li­śmy się do osie­dlo­wego sklepu z warzy­wami po zakup pro­duk­tów na zaję­cia kuli­narne. 

  zobacz więcej
 • Projekt owoce (grupa III)

  W tym tygo­dniu dzieci z grupy III w ramach pracy metodą pro­jek­tów pre­zen­to­wały domow­niczki na temat owoców kra­jo­wych i egzo­tycz­nych.

  zobacz więcej
 • Owoce (grupa I)

  Tydzień owocowo-warzywny rozpoczęliśmy od wyprawy terenowej do warzywniaka, gdzie zrobiliśmy wspólne zakupy. 

  zobacz więcej

NOWA GRUPA dla dzieci z rocznika 2014 w przedszkolu na ul. Jutrzenki

6 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2016 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie CreLab.pl