Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Myślenie krytyczne
uczymy myślenia i samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 
     
     
  Edukacja przez działanie
organizujemy działania i przestrzeń do uczenia się
 
     
     
  Język angielski 
stawiamy na codzienny kontakt z językiem angielskim
 
     
     
  Stawiamy na współpracę
uczymy pracy zespołowej
 
     
     
  Scrum for kids
stawiamy na samodzielności i odpowiedzialność w pracy z dziećmi
 
     

Raporty i certyfikaty Przed­szkoli „Moty­lek”

 

Raporty i certyfikaty Przed­szkoli „Moty­lek”
 

Jako pla­cówki oświa­towe dbamy o jakość pracy naszych przed­szkoli. Potwier­dze­niem naszej jako­ści pracy jest speł­nia­nie na wyso­kim pozio­mie wyma­gań okre­ślo­nych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w spra­wie wyma­gań wobec szkół i pla­có­wek.

Będąc pod nad­zo­rem Kura­to­rium Oświaty i Wycho­wa­nia poda­jemy się kon­troli i bada­niom jakim jest Ewa­lu­acja Zew­nętrzna.

Uzy­sku­jemy także Ogól­no­pol­skie Cer­ty­fi­katy będące dowo­dem na reali­za­cję róż­no­rod­nych dzia­łań edu­ka­cyj­nych.

Zobacz nasze raporty i certyfikaty
Ewaluacja Zewnętrzna – Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole Motylek - raport

 

Zobacz raport z ewaluacji
 

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej Lubelskiego Kuratorium Oświaty

W stycz­niu 2016 w pla­cówce odbyło się bada­nie pro­wa­dzone przez ewa­lu­ato­rów Kura­to­rium Oświaty i Wycho­wa­nia w Lubli­nie doty­czące okre­śle­niu stop­nia speł­nia­nia wyma­gań pań­stwa przez przed­szkole.

Ewa­lu­acja zewnętrzna pro­wa­dzona była w trzech obsza­rach:

  1. Przed­szkole reali­zuje kon­cep­cję pracy ukie­run­ko­waną na rozwój dzieci
  2. Pro­cesy wspo­ma­ga­nia roz­woju i edu­ka­cji dzieci są zor­ga­ni­zo­wane w sposób sprzy­ja­jący ucze­niu się
  3. Dzieci są aktywne.

Pod­czas tygo­dnio­wej obser­wa­cji pracy przed­szkola, obser­wa­cji zajęć pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cieli, wywia­dów i ankiet prze­pro­wa­dza­nych z dyrek­cją, nauczy­cie­lami, per­so­ne­lem, rodzi­cami i przed­sta­wi­cie­lami śro­do­wi­ska ewa­lu­ato­rzy zebrali infor­ma­cje na temat stop­nia speł­nia­nia Wyma­gań Pań­stwa przez Przed­szkole. Wyniki ewa­lu­acji poka­zały, że speł­niamy je na naj­wyż­szym pozio­mie.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z rapor­tem na ogól­no­pol­skiej stro­nie Systemu Ewa­lu­acji Oświaty: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000032043166.pdf

Ewaluacja Zewnętrzna – Prywatne Przedszkole Motylek ul. Jutrzenki - raport

 

Zobacz raport z ewaluacji


 

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej Lubelskiego Kuratorium Oświaty


W 2012 roku w Pry­wat­nym Przed­szkolu Moty­lek na ul. Jutrzenki odbyła się ewa­lu­acja zewnętrzna prze­pro­wa­dzona przez Zespół Ewa­lu­ato­rów Lubel­skiego Kura­to­rium Oświaty i Wycho­wa­nia. Pod­czas tygo­dnio­wego bada­nia oce­niano pracę przed­szkola w dzie­wię­ciu obsza­rach i wyka­zano naj­wyż­szy poziom ich speł­nia­nia przez przed­szkole. Cieszy nas taka ocena, moty­wuje do dbania o jakość pracy i ciągły rozwój pla­cówki.

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z rapor­tem na ogól­no­pol­skiej stro­nie Systemu Ewa­lu­acji Oświaty: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000607223122.pdf

Szkoła Odkrywców Talentów – certyfikat

Jesteśmy „Szkołą Odkrywców Talentów”

 

Motylkowe Przedszkola - Szkołami Odkrywców Talentów

Miło nam poin­for­mo­wać, że praca naszych pla­có­wek została dostrze­żona przez Ośro­dek Rozwoju Edu­ka­cji, który przy­znał nam tytuł Szkoły Odkry­wa­nia Talen­tów. Można nas odna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej Ośrodka Rozwoju Edu­ka­cji na utwo­rzo­nej ogól­no­pol­skiej mapie szkół odkry­wa­nia talen­tów, pro­mu­ją­cych szkoły, insty­tu­cje i orga­ni­za­cje wspie­ra­jące uzdol­nie­nia dzieci i mło­dzieży.

Wpisy można odnaleźć TUTAJ klikając na mapie województwo lubelskie,
a następnie wybierając Powiat m. Lublin.

Przedszkole w Ruchu – certyfikat

Przedszkole w Ruchu

 

Motylkowe Przedszkola w Ruchu

Nasze przed­szkola, wzięły udział akcji „Ćwi­czyć każdy może” orga­ni­zo­wa­nej przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy i zre­ali­zo­wa­li­śmy wszyst­kie prze­wi­dziane zada­nia spor­towe pro­mu­jące ruch, które corocz­nie kon­ty­nu­ujemy, dzięki temu podno­simy kon­dy­cję fizyczną naszych motyl­ko­wych przed­szko­la­ków.


Infor­ma­cje o nada­nym tytule można spraw­dzić na stro­nie: http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol-w-ruchu


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej