Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Praca metodą projektu
uczymy dzieci prezentować swoją wiedzę
 
     
     
  Wartości i kultura
budujemy dobre relacje
 
     
     
  Przegląd Piosenki Angielskiej
organizujemy coroczną imprezę kulturalno oświatową
 
     
     
  Uczymy samodzielności
codzienne zajęcia grupowe i indywidualne
 
     
     
  Imprezy i wydarzenia
umożliwiamy występy na scenach dużych i małych
 
     

Przedszkole Promujące Zdrowie

 

Przedszkola Motylek promują zdrowie
 

Nasze przed­szkola w roku szkol­nym 2017/2018 reali­zują dzia­ła­nia pro­mu­jące zdro­wie, które pozwolą na przy­stą­pie­nie do Sieci Przed­szkoli Pro­mu­ją­cych Zdro­wie.


Przedszkole pro­mu­jące zdro­wie to przedszkole, które we współ­pracy z rodzi­cami dzieci i spo­łecz­no­ścią lokalną:

  • sys­te­ma­tycz­nie i pla­nowo tworzy śro­do­wi­sko spo­łeczne i fizyczne sprzy­ja­jące zdro­wiu i dobremu samo­po­czu­ciu spo­łecz­no­ści przed­szkol­nej
  • wspiera rozwój kom­pe­ten­cji dzieci i pra­cow­ni­ków w zakre­sie dba­ło­ści o zdro­wie przez całe życie.
Zobacz nasze działania promujące zdrowie
W ramach akcji „Gen szczypiorniaka dla przedszkolaka”

Nasze przed­szkole odwie­dziły zawod­niczki z klubu spor­to­wego MKS Lublin. Pod­czas wizyty dzieci wzięły udział w zaję­ciach spor­to­wych orga­ni­zo­wa­nych przez zawod­niczki. Po zaję­ciach spor­to­wych dzieci roz­ma­wiały z zawod­nicz­kami na temat bez­piecz­nego odży­wia­nia oraz diety spor­tow­ców. W czasie wizyty dzieci dowie­działy się rów­nież jak bez­piecz­nie upra­wiać sport.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Domowniczek - „Mój ulubiony sportowiec”

Pod­czas reali­za­cji tema­tyki „Pozna­jemy dys­cy­pliny spor­towe” dzieci z grupy V i IV przy­go­to­wały domow­niczki na temat ulu­bio­nych spor­tow­ców. Dzieci z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem dzie­liły się wiedzą i wia­do­mo­ściami o spor­tow­cach i róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych oraz zasa­dach bez­pie­czeń­stwa, które obo­wią­zują spor­tow­ców w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych m. in. koszy­kówce, piłce nożnej, pły­wa­niu, kolar­stwie, nar­ciar­stwie, teni­sie. Były pre­zen­ta­cje, pla­katy, medale, zdję­cia, a nawet zaję­cia spor­towe dla kole­gów i kole­ża­nek z grupy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Spotkanie ze sportowcem

W paździer­niku naj­star­sze grupy dwie­dził spor­to­wiec. Mistrz świata w karate tra­dy­cyj­nym Pan Daniel Iwanek, który przed­sta­wił dzie­ciom zalety upra­wia­nia sportu. Poka­zał też pro­po­zy­cję ćwi­czeń, które pozy­tyw­nie wpły­wają na nasze zdro­wie. Dodat­kowo poka­zał dzie­ciom zdo­byte trofea – medale i puchary, jed­no­cze­śnie wyja­śnia­jąc, że liczy się satys­fak­cja ze swoich umie­jęt­no­ści, a nie tylko wygrana.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Poranna gimnastyka

Na poranną gim­na­stykę do grupy II zawi­tał tata Bartka, który prze­pro­wa­dził krótką roz­grzewkę ruchową. Dzieci bardzo chęt­nie uczest­ni­czyły w torze prze­szkód oraz ćwi­cze­niach roz­grze­wa­ją­cych z pił­kami. Ekspert opo­wie­dział dzie­ciom jak poprzez ćwi­cze­nia dbać o własną kon­dy­cję fizyczną i jakich zasad bez­pie­czeń­stwa prze­strze­gać pod­czas poran­nych ćwi­czeń.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wizyta eksperta - sportowca

W ramach zajęć z zakresu dbania o zdro­wie dzieci spo­tkały się ze spor­tow­cem – panem Danie­lem. Mistrz Karate Tra­dy­cyj­nego zachę­cał dzieci do aktyw­nego wypo­czynku i upra­wiania spor­tów. Szcze­gó­łowo omówił zasady bez­pie­czeń­stwa, któ­rych należy prze­strze­gać tre­nu­jąc karate i zade­mon­stro­wał dzie­ciom pod­stwowe chwyty sto­so­wane w dycy­pli­nie, którą upra­wia. Pan Daniel odpo­wia­dał na pyta­nia dzieci i podzie­lił się swiomi doświad­cze­niami spor­to­wymi i wra­że­niami z zawo­dów, w któ­rych zdo­by­wał medale.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wycieczka do siłowni

Dzieci z naszego przed­szkola wybrały się na wycieczkę do Gaca Cen­trum. Pod­czas wycieczki dzieci zwie­dzały cen­trum fit­ness, zoba­czyły jak wygląda pro­fe­sjo­nalna siłow­nia. W czasie wycieczki dowie­działy się rów­nież jak bez­piecz­nie się odży­wiać oraz jakich reguł trzeba prze­strze­gać żeby być zdro­wym. Dzieci poznały rów­nież zasady bez­piecz­nego korzy­sta­nia z urzą­dzeń znaj­du­ją­cych się na siłowni.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Sałatka owocowa

Pod­czas zajęć kuli­nar­nych dzieci w naszym przed­szkolu przy­go­to­wały sałatkę owo­cową kształ­tu­jąc zdrowe nawyki żywie­niowe. Dzieci poznały zasady bez­pie­czeń­stwa obo­wią­zu­jące pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków oraz zasady bez­pieczn­geo posłu­gi­wa­nia się sztuć­cami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wycieczka na VII Komisariat

Pod­czas reali­za­cji tematu tygo­dnia „Bez­pie­czeń­stwo ’’ dzieci z grupy IV i V uczest­ni­czyły w wypra­wie edu­ka­cyj­nej na VII Komi­sa­riat Poli­cji w Lubli­nie. Dzieci utrwa­liły zasady bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym, dowie­działy się jak należy zacho­wać się w kon­tak­tach z obcymi oraz poznały spe­cy­fikę zawodu poli­cjanta. Dzieci mogły rów­nież wypró­bo­wać sprzęt znaj­du­jący się na siłowni, z któ­rego na co dzień korzy­stają poli­cjanci, by dbać o własną spraw­ność i kon­dy­cję fizyczną.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wycieczka do Lubsadu

W ramach reali­za­cji tematu tygo­dnia o owo­cach i warzy­wach dzieci z grupy IV i V wybrały się na wycieczkę do Lub­sadu.  

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Bezpieczeństwo na drodze

W ramach reali­za­cji tematu zwią­za­nego z ruchem dro­go­wym nasze motyl­kowe przed­szko­laki brały udział w lekcji edu­ka­cyj­nej zwią­za­nej z pra­wi­dło­wym prze­cho­dze­niem przez jezd­nie. Dodat­kowo wybrały się na osie­dlowe skrzy­żo­wa­nie w celu prak­tycz­nego prze­ćwi­cze­nia zdo­by­tych wia­do­mo­ści. Dzieci pozna­wały pod­sta­wowe rodzaje znaków dro­go­wych oraz wykle­jały sygna­li­za­tor świetlny.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wyprawa do apteki

W ramach tematu doty­czą­cego zdro­wia nasze motyl­kowe przed­szko­laki udały się na wyprawę edu­ka­cyjną do apteki. Dzieci miały moż­li­wość zwie­dze­nia pomiesz­czeń w aptece, dowie­działy się jak tworzy się w niej leki. Dodat­kowo pra­cow­nicy ateki poka­zali dzie­ciom róż­nego rodzaju maście, syropy, pla­stry, które poma­gają w walce z cho­robą. Dodat­kowo zwró­cili dzie­ciom uwagę na fakt, że same nie mogą korzy­stać z lekarstw, ani się nimi bawić, a w przy­padku cho­roby mogą je poda­wać tylko doro­śli. Dzieci z zain­te­re­so­wa­niem słu­chały i uzy­skały odpo­wie­dzi na nur­tu­jące pyta­nia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Motylkowe śniadanko

Motyl­kowe Przed­szko­laki w każdy czwar­tek samo­dziel­nie przy­go­to­wują swoje śnia­danko. Dzieci ukła­dają na swych zdro­wych kana­pecz­kach warzywa i tre­nują samo­dziel­ność. Tak przy­go­to­wane zdrowe kana­peczki sma­kują naj­le­piej!

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Robimy sok

Motyl­kowe przed­szko­laki wiedzą co jest pyszne i zdrowe. Z zaku­pio­nych w warzyw­niaku pro­duk­tów stwo­rzyły sok mar­ch­wiowo – owo­cowy. Dzieci same pokro­iły gruszki i jabłka, tak aby zmie­ściły się w soko­wi­rówce. Następ­nie obser­wo­wały proces two­rze­nia soku. Na koniec wszy­scy chęt­nie pili stwo­rzony w przed­szkolu sok, pełen zdro­wych wita­mi­nek. Soczek bardzo wszyst­kim sma­ko­wał.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Ubieram się sam!

Nawet Przed­szko­laki wiedzą, że aby być zdro­wym należy ubie­rać się sto­sow­nie do pogody. Maluszki ćwi­czyły na zaję­ciach samo­dzielne ubie­ra­nie się. Szalik, czapka, ręka­wiczki, już sam wkła­dam swe trze­wiczki!!!

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Wyprawa do warzywniaka

Nasze motyl­kowe przed­szko­laki wybrały się do osie­dlo­wego warzyw­niaka. Sprze­dawca poka­zał im różne rodzaje warzyw i owoców i przed­sta­wił korzy­ści z ich jedze­nia. Dzieci doko­nały zakupu wybra­nych pro­duk­tów, które wyko­rzy­stały na zaję­ciach kuli­nar­nych w przed­szkolu.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zdrowie na talerzyku

Nasze motyl­kowe przed­szko­laki wiedzą co należy jeść, aby być zdro­wym. Pod­czas zajęć pla­stycz­nych samo­dziel­nie wyci­nały zdrowe pro­dukty spo­żyw­cze i nakle­jały je na tale­rzyk. Wśród nich zna­la­zły się owoce, warzywa, nabiał, mięsko i pro­dukty zbo­żowe.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zimowe zabawy na śniegu

Dbając o zdro­wie naszym motyl­ko­wym przed­szko­la­kom nie straszna żadna pogoda. Po opa­dach śniegu wybra­li­śmy się na przed­szkolny plac zabaw. Sza­leń­stwom w śniegu nie było końca. Wiele rado­ści spra­wiło lepie­nie bał­wana i inne zabawy ruchowe na świe­żym powie­trzu. Z czer­wo­nymi noskami i uśmie­chem na twarzy przed­szko­laki wró­ciły do przed­szkola na ciepły posi­łek.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Dzień czerwony

Dzieci podczas Dnia Czerwonego, który odbywał się u nas w przedszkolu poznawały numery alarmowe. Po zapoznaniu się z nimi, wykonaliśmy, krótkie scenki podczas których dzieci wzywały pomocy i informowały służby alarmowe o tym co się wydarzyło. Na koniec dzieci poznały pozycję boczną bezpieczną, dzięki której będą wiedziały jak bezpiecznie ułożyć osobę poszkodowaną.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Myjemy ręce

Motyl­kowe przed­szko­laki wiedzą jak ważne jest dokładne mycie rąk przed każdym posił­kiem, po zaba­wie i po powro­cie z placu zabaw. Świet­nie znają też kolejne etapy mycia czyli namy­dle­nie, spłu­ka­nie, otrze­pa­nie i wytar­cie rąk we własny ręcz­nik.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii
Myjemy ząbki

Nasze motyl­kowe star­szaki wiedzą, jak dbać o zdro­wie ząbków. Codzien­nie po obie­dzie myją je dokład­nie i sta­ran­nie.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii
Motylkowa spartakiada

Jak co roku w listo­pa­dzie w Pry­wat­nym Przed­szkolu Moty­lek odbyła się przed­szkolna spar­ta­kiada czyli impreza spor­towa na hali KUL pro­mu­jąca zdrowy styl życia. Dzieci z rodzi­cami chęt­nie uczest­ni­czą w zor­ga­ni­zo­wanych przez nauczy­cieli zawo­dach spor­to­wych i zaba­wach. Dla tatu­siów zor­ga­ni­zo­wany jest mecz piłki nożnej, na którym chęt­nie kibi­cują dzieci z mamu­siami. Na koniec spor­to­wych zmagań, każde dziecko otrzymje pamiąt­kowy medal i poczę­stu­nek na odno­wie­nie ener­gii.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zajęcia ruchowe do wyboru

Dzieci, które wybrały się na zaję­cia do sali afry­kań­skiej miały okazję brać udział w zaję­ciach rucho­wych metodą toru prze­szkód z wyko­rzy­sta­niem róż­no­rod­nych przy­bo­rów gim­na­stycz­nych.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Znamy różne zboża i wiemy, że są zdrowe

Nasze motylkowe przedszkolaki wiedzą, że zboża są zdrowe. Poznały różne rodzaje zbóż oraz podczas zajęć kulinarnych stwożyły z mąki pszennej i żytniej pieczywo. Następnie odbyły się zajęcia z degustacji, podczas których dzieci próbowały różnego rodzaju pieczywa. Wśród nich znalazł się chleb żytni, razowy, bułki wieloziarniste i inne zdrowe i pyszne produkty.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii


8 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej