Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Praca metodą projektu
uczymy dzieci prezentować swoją wiedzę
 
     
     
  Wartości i kultura
budujemy dobre relacje
 
     
     
  Przegląd Piosenki Angielskiej
organizujemy coroczną imprezę kulturalno oświatową
 
     
     
  Uczymy samodzielności
codzienne zajęcia grupowe i indywidualne
 
     
     
  Imprezy i wydarzenia
umożliwiamy występy na scenach dużych i małych
 
     

Przedszkole Promujące Zdrowie
 

 

Przedszkola Motylek promują zdrowie
 

Nasze przed­szkola w roku szkol­nym 2017/2018 reali­zują dzia­ła­nia pro­mu­jące zdro­wie, które pozwolą na przy­stą­pie­nie do Sieci Przed­szkoli Pro­mu­ją­cych Zdro­wie.


Przedszkole pro­mu­jące zdro­wie to przedszkole, które we współ­pracy z rodzi­cami dzieci i spo­łecz­no­ścią lokalną:

  • sys­te­ma­tycz­nie i pla­nowo tworzy śro­do­wi­sko spo­łeczne i fizyczne sprzy­ja­jące zdro­wiu i dobremu samo­po­czu­ciu spo­łecz­no­ści przed­szkol­nej
  • wspiera rozwój kom­pe­ten­cji dzieci i pra­cow­ni­ków w zakre­sie dba­ło­ści o zdro­wie przez całe życie.
Zobacz nasze działania promujące zdrowie
Domowniczek - „Mój ulubiony sportowiec”

Pod­czas reali­za­cji tema­tyki „Pozna­jemy dys­cy­pliny spor­towe” dzieci z grupy V i IV przy­go­to­wały domow­niczki na temat ulu­bio­nych spor­tow­ców. Dzieci z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem dzie­liły się wiedzą i wia­do­mo­ściami o spor­tow­cach i róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych oraz zasa­dach bez­pie­czeń­stwa, które obo­wią­zują spor­tow­ców w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych m. in. koszy­kówce, piłce nożnej, pły­wa­niu, kolar­stwie, nar­ciar­stwie, teni­sie. Były pre­zen­ta­cje, pla­katy, medale, zdję­cia, a nawet zaję­cia spor­towe dla kole­gów i kole­ża­nek z grupy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Spotkanie ze sportowcem

W paździer­niku naj­star­sze grupy dwie­dził spor­to­wiec. Mistrz świata w karate tra­dy­cyj­nym Pan Daniel Iwanek, który przed­sta­wił dzie­ciom zalety upra­wia­nia sportu. Poka­zał też pro­po­zy­cję ćwi­czeń, które pozy­tyw­nie wpły­wają na nasze zdro­wie. Dodat­kowo poka­zał dzie­ciom zdo­byte trofea – medale i puchary, jed­no­cze­śnie wyja­śnia­jąc, że liczy się satys­fak­cja ze swoich umie­jęt­no­ści, a nie tylko wygrana.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Poranna gimnastyka

Na poranną gim­na­stykę do grupy II zawi­tał tata Bartka, który prze­pro­wa­dził krótką roz­grzewkę ruchową. Dzieci bardzo chęt­nie uczest­ni­czyły w torze prze­szkód oraz ćwi­cze­niach roz­grze­wa­ją­cych z pił­kami. Ekspert opo­wie­dział dzie­ciom jak poprzez ćwi­cze­nia dbać o własną kon­dy­cję fizyczną i jakich zasad bez­pie­czeń­stwa prze­strze­gać pod­czas poran­nych ćwi­czeń.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wizyta eksperta - sportowca

W ramach zajęć z zakresu dbania o zdro­wie dzieci spo­tkały się ze spor­tow­cem – panem Danie­lem. Mistrz Karate Tra­dy­cyj­nego zachę­cał dzieci do aktyw­nego wypo­czynku i upra­wiania spor­tów. Szcze­gó­łowo omówił zasady bez­pie­czeń­stwa, któ­rych należy prze­strze­gać tre­nu­jąc karate i zade­mon­stro­wał dzie­ciom pod­stwowe chwyty sto­so­wane w dycy­pli­nie, którą upra­wia. Pan Daniel odpo­wia­dał na pyta­nia dzieci i podzie­lił się swiomi doświad­cze­niami spor­to­wymi i wra­że­niami z zawo­dów, w któ­rych zdo­by­wał medale.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
W ramach akcji „Gen szczypiorniaka dla przedszkolaka”

Nasze przed­szkole odwie­dziły zawod­niczki z klubu spor­to­wego MKS Lublin. Pod­czas wizyty dzieci wzięły udział w zaję­ciach spor­to­wych orga­ni­zo­wa­nych przez zawod­niczki. Po zaję­ciach spor­to­wych dzieci roz­ma­wiały z zawod­nicz­kami na temat bez­piecz­nego odży­wia­nia oraz diety spor­tow­ców. W czasie wizyty dzieci dowie­działy się rów­nież jak bez­piecz­nie upra­wiać sport.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wycieczka do siłowni

Dzieci z naszego przed­szkola wybrały się na wycieczkę do Gaca Cen­trum. Pod­czas wycieczki dzieci zwie­dzały cen­trum fit­ness, zoba­czyły jak wygląda pro­fe­sjo­nalna siłow­nia. W czasie wycieczki dowie­działy się rów­nież jak bez­piecz­nie się odży­wiać oraz jakich reguł trzeba prze­strze­gać żeby być zdro­wym. Dzieci poznały rów­nież zasady bez­piecz­nego korzy­sta­nia z urzą­dzeń znaj­du­ją­cych się na siłowni.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Sałatka owocowa

Pod­czas zajęć kuli­nar­nych dzieci w naszym przed­szkolu przy­go­to­wały sałatkę owo­cową kształ­tu­jąc zdrowe nawyki żywie­niowe. Dzieci poznały zasady bez­pie­czeń­stwa obo­wią­zu­jące pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków oraz zasady bez­pieczn­geo posłu­gi­wa­nia się sztuć­cami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wycieczka na VII Komisariat

Pod­czas reali­za­cji tematu tygo­dnia „Bez­pie­czeń­stwo ’’ dzieci z grupy IV i V uczest­ni­czyły w wypra­wie edu­ka­cyj­nej na VII Komi­sa­riat Poli­cji w Lubli­nie. Dzieci utrwa­liły zasady bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym, dowie­działy się jak należy zacho­wać się w kon­tak­tach z obcymi oraz poznały spe­cy­fikę zawodu poli­cjanta. Dzieci mogły rów­nież wypró­bo­wać sprzęt znaj­du­jący się na siłowni, z któ­rego na co dzień korzy­stają poli­cjanci, by dbać o własną spraw­ność i kon­dy­cję fizyczną.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wycieczka do Lubsadu

W ramach reali­za­cji tematu tygo­dnia o owo­cach i warzy­wach dzieci z grupy IV i V wybrały się na wycieczkę do Lub­sadu.  

Zapraszamy do obejrzenia galerii


7 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej