Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Myślenie krytyczne
uczymy myślenia i samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 
     
     
  Edukacja przez działanie
organizujemy działania i przestrzeń do uczenia się
 
     
     
  Język angielski 
stawiamy na codzienny kontakt z językiem angielskim
 
     
     
  Stawiamy na współpracę
uczymy pracy zespołowej
 
     
     
  Scrum for kids
stawiamy na samodzielności i odpowiedzialność w pracy z dziećmi
 
     

Przedszkole Promujące Zdrowie
 

 

Przedszkola Motylek promują zdrowie
 

Nasze przed­szkola w roku szkol­nym 2017/2018 reali­zują dzia­ła­nia pro­mu­jące zdro­wie, które pozwolą na przy­stą­pie­nie do Sieci Przed­szkoli Pro­mu­ją­cych Zdro­wie.


Szkoła pro­mu­jąca zdro­wie to szkoła, która we współ­pracy z rodzi­cami dzieci i spo­łecz­no­ścią lokalną:

  • sys­te­ma­tycz­nie i pla­nowo tworzy śro­do­wi­sko spo­łeczne i fizyczne sprzy­ja­jące zdro­wiu i dobremu samo­po­czu­ciu spo­łecz­no­ści przed­szkol­nej
  • wspiera rozwój kom­pe­ten­cji dzieci i pra­cow­ni­ków w zakre­sie dba­ło­ści o zdro­wie przez całe życie.
Zobacz nasze działania promujące zdrowie
W ramach akcji „Gen szczypiorniaka dla przedszkolaka”

Nasze przed­szkole odwie­dziły zawod­niczki z klubu spor­to­wego MKS Lublin. Pod­czas wizyty dzieci wzięły udział w zaję­ciach spor­to­wych orga­ni­zo­wa­nych przez zawod­niczki. Po zaję­ciach spor­to­wych dzieci roz­ma­wiały z zawod­nicz­kami na temat bez­piecz­nego odży­wia­nia oraz diety spor­tow­ców. W czasie wizyty dzieci dowie­działy się rów­nież jak bez­piecz­nie upra­wiać sport.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Domowniczek - „Mój ulubiony sportowiec”

Pod­czas reali­za­cji tema­tyki „Pozna­jemy dys­cy­pliny spor­towe” dzieci z grupy V i IV przy­go­to­wały domow­niczki na temat ulu­bio­nych spor­tow­ców. Dzieci z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem dzie­liły się wiedzą i wia­do­mo­ściami o spor­tow­cach i róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych oraz zasa­dach bez­pie­czeń­stwa, które obo­wią­zują spor­tow­ców w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych m. in. koszy­kówce, piłce nożnej, pły­wa­niu, kolar­stwie, nar­ciar­stwie, teni­sie. Były pre­zen­ta­cje, pla­katy, medale, zdję­cia, a nawet zaję­cia spor­towe dla kole­gów i kole­ża­nek z grupy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Spotkanie ze sportowcem

W paździer­niku naj­star­sze grupy dwie­dził spor­to­wiec. Mistrz świata w karate tra­dy­cyj­nym Pan Daniel Iwanek, który przed­sta­wił dzie­ciom zalety upra­wia­nia sportu. Poka­zał też pro­po­zy­cję ćwi­czeń, które pozy­tyw­nie wpły­wają na nasze zdro­wie. Dodat­kowo poka­zał dzie­ciom zdo­byte trofea – medale i puchary, jed­no­cze­śnie wyja­śnia­jąc, że liczy się satys­fak­cja ze swoich umie­jęt­no­ści, a nie tylko wygrana.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Poranna gimnastyka

Na poranną gim­na­stykę do grupy II zawi­tał tata Bartka, który prze­pro­wa­dził krótką roz­grzewkę ruchową. Dzieci bardzo chęt­nie uczest­ni­czyły w torze prze­szkód oraz ćwi­cze­niach roz­grze­wa­ją­cych z pił­kami. Ekspert opo­wie­dział dzie­ciom jak poprzez ćwi­cze­nia dbać o własną kon­dy­cję fizyczną i jakich zasad bez­pie­czeń­stwa prze­strze­gać pod­czas poran­nych ćwi­czeń.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wizyta eksperta - sportowca

W ramach zajęć z zakresu dbania o zdro­wie dzieci spo­tkały się ze spor­tow­cem – panem Danie­lem. Mistrz Karate Tra­dy­cyj­nego zachę­cał dzieci do aktyw­nego wypo­czynku i upra­wiania spor­tów. Szcze­gó­łowo omówił zasady bez­pie­czeń­stwa, któ­rych należy prze­strze­gać tre­nu­jąc karate i zade­mon­stro­wał dzie­ciom pod­stwowe chwyty sto­so­wane w dycy­pli­nie, którą upra­wia. Pan Daniel odpo­wia­dał na pyta­nia dzieci i podzie­lił się swiomi doświad­cze­niami spor­to­wymi i wra­że­niami z zawo­dów, w któ­rych zdo­by­wał medale.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wycieczka do siłowni

Dzieci z naszego przed­szkola wybrały się na wycieczkę do Gaca Cen­trum. Pod­czas wycieczki dzieci zwie­dzały cen­trum fit­ness, zoba­czyły jak wygląda pro­fe­sjo­nalna siłow­nia. W czasie wycieczki dowie­działy się rów­nież jak bez­piecz­nie się odży­wiać oraz jakich reguł trzeba prze­strze­gać żeby być zdro­wym. Dzieci poznały rów­nież zasady bez­piecz­nego korzy­sta­nia z urzą­dzeń znaj­du­ją­cych się na siłowni.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Sałatka owocowa

Pod­czas zajęć kuli­nar­nych dzieci w naszym przed­szkolu przy­go­to­wały sałatkę owo­cową kształ­tu­jąc zdrowe nawyki żywie­niowe. Dzieci poznały zasady bez­pie­czeń­stwa obo­wią­zu­jące pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków oraz zasady bez­pieczn­geo posłu­gi­wa­nia się sztuć­cami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wycieczka na VII Komisariat

Pod­czas reali­za­cji tematu tygo­dnia „Bez­pie­czeń­stwo ’’ dzieci z grupy IV i V uczest­ni­czyły w wypra­wie edu­ka­cyj­nej na VII Komi­sa­riat Poli­cji w Lubli­nie. Dzieci utrwa­liły zasady bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym, dowie­działy się jak należy zacho­wać się w kon­tak­tach z obcymi oraz poznały spe­cy­fikę zawodu poli­cjanta. Dzieci mogły rów­nież wypró­bo­wać sprzęt znaj­du­jący się na siłowni, z któ­rego na co dzień korzy­stają poli­cjanci, by dbać o własną spraw­ność i kon­dy­cję fizyczną.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wycieczka do Lubsadu

W ramach reali­za­cji tematu tygo­dnia o owo­cach i warzy­wach dzieci z grupy IV i V wybrały się na wycieczkę do Lub­sadu.  

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Bezpieczeństwo na drodze

W ramach reali­za­cji tematu zwią­za­nego z ruchem dro­go­wym nasze motyl­kowe przed­szko­laki brały udział w lekcji edu­ka­cyj­nej zwią­za­nej z pra­wi­dło­wym prze­cho­dze­niem przez jezd­nie. Dodat­kowo wybrały się na osie­dlowe skrzy­żo­wa­nie w celu prak­tycz­nego prze­ćwi­cze­nia zdo­by­tych wia­do­mo­ści. Dzieci pozna­wały pod­sta­wowe rodzaje znaków dro­go­wych oraz wykle­jały sygna­li­za­tor świetlny.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Wyprawa do apteki

W ramach tematu doty­czą­cego zdro­wia nasze motyl­kowe przed­szko­laki udały się na wyprawę edu­ka­cyjną do apteki. Dzieci miały moż­li­wość zwie­dze­nia pomiesz­czeń w aptece, dowie­działy się jak tworzy się w niej leki. Dodat­kowo pra­cow­nicy ateki poka­zali dzie­ciom róż­nego rodzaju maście, syropy, pla­stry, które poma­gają w walce z cho­robą. Dodat­kowo zwró­cili dzie­ciom uwagę na fakt, że same nie mogą korzy­stać z lekarstw, ani się nimi bawić, a w przy­padku cho­roby mogą je poda­wać tylko doro­śli. Dzieci z zain­te­re­so­wa­niem słu­chały i uzy­skały odpo­wie­dzi na nur­tu­jące pyta­nia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Motylkowe śniadanko

Motyl­kowe Przed­szko­laki w każdy czwar­tek samo­dziel­nie przy­go­to­wują swoje śnia­danko. Dzieci ukła­dają na swych zdro­wych kana­pecz­kach warzywa i tre­nują samo­dziel­ność. Tak przy­go­to­wane zdrowe kana­peczki sma­kują naj­le­piej!

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Robimy sok

Motyl­kowe przed­szko­laki wiedzą co jest pyszne i zdrowe. Z zaku­pio­nych w warzyw­niaku pro­duk­tów stwo­rzyły sok mar­ch­wiowo – owo­cowy. Dzieci same pokro­iły gruszki i jabłka, tak aby zmie­ściły się w soko­wi­rówce. Następ­nie obser­wo­wały proces two­rze­nia soku. Na koniec wszy­scy chęt­nie pili stwo­rzony w przed­szkolu sok, pełen zdro­wych wita­mi­nek. Soczek bardzo wszyst­kim sma­ko­wał.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Ubieram się sam!

Nawet Przed­szko­laki wiedzą, że aby być zdro­wym należy ubie­rać się sto­sow­nie do pogody. Maluszki ćwi­czyły na zaję­ciach samo­dzielne ubie­ra­nie się. Szalik, czapka, ręka­wiczki, już sam wkła­dam swe trze­wiczki!!!

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Wyprawa do warzywniaka

Nasze motyl­kowe przed­szko­laki wybrały się do osie­dlo­wego warzyw­niaka. Sprze­dawca poka­zał im różne rodzaje warzyw i owoców i przed­sta­wił korzy­ści z ich jedze­nia. Dzieci doko­nały zakupu wybra­nych pro­duk­tów, które wyko­rzy­stały na zaję­ciach kuli­nar­nych w przed­szkolu.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zdrowie na talerzyku

Nasze motyl­kowe przed­szko­laki wiedzą co należy jeść, aby być zdro­wym. Pod­czas zajęć pla­stycz­nych samo­dziel­nie wyci­nały zdrowe pro­dukty spo­żyw­cze i nakle­jały je na tale­rzyk. Wśród nich zna­la­zły się owoce, warzywa, nabiał, mięsko i pro­dukty zbo­żowe.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zimowe zabawy na śniegu

Dbając o zdro­wie naszym motyl­ko­wym przed­szko­la­kom nie straszna żadna pogoda. Po opa­dach śniegu wybra­li­śmy się na przed­szkolny plac zabaw. Sza­leń­stwom w śniegu nie było końca. Wiele rado­ści spra­wiło lepie­nie bał­wana i inne zabawy ruchowe na świe­żym powie­trzu. Z czer­wo­nymi noskami i uśmie­chem na twarzy przed­szko­laki wró­ciły do przed­szkola na ciepły posi­łek.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Dzień czerwony

Dzieci podczas Dnia Czerwonego, który odbywał się u nas w przedszkolu poznawały numery alarmowe. Po zapoznaniu się z nimi, wykonaliśmy, krótkie scenki podczas których dzieci wzywały pomocy i informowały służby alarmowe o tym co się wydarzyło. Na koniec dzieci poznały pozycję boczną bezpieczną, dzięki której będą wiedziały jak bezpiecznie ułożyć osobę poszkodowaną.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
Myjemy ręce

Motyl­kowe przed­szko­laki wiedzą jak ważne jest dokładne mycie rąk przed każdym posił­kiem, po zaba­wie i po powro­cie z placu zabaw. Świet­nie znają też kolejne etapy mycia czyli namy­dle­nie, spłu­ka­nie, otrze­pa­nie i wytar­cie rąk we własny ręcz­nik.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii
Myjemy ząbki

Nasze motyl­kowe star­szaki wiedzą, jak dbać o zdro­wie ząbków. Codzien­nie po obie­dzie myją je dokład­nie i sta­ran­nie.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii
Motylkowa spartakiada

Jak co roku w listo­pa­dzie w Pry­wat­nym Przed­szkolu Moty­lek odbyła się przed­szkolna spar­ta­kiada czyli impreza spor­towa na hali KUL pro­mu­jąca zdrowy styl życia. Dzieci z rodzi­cami chęt­nie uczest­ni­czą w zor­ga­ni­zo­wanych przez nauczy­cieli zawo­dach spor­to­wych i zaba­wach. Dla tatu­siów zor­ga­ni­zo­wany jest mecz piłki nożnej, na którym chęt­nie kibi­cują dzieci z mamu­siami. Na koniec spor­to­wych zmagań, każde dziecko otrzymje pamiąt­kowy medal i poczę­stu­nek na odno­wie­nie ener­gii.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zajęcia ruchowe do wyboru

Dzieci, które wybrały się na zaję­cia do sali afry­kań­skiej miały okazję brać udział w zaję­ciach rucho­wych metodą toru prze­szkód z wyko­rzy­sta­niem róż­no­rod­nych przy­bo­rów gim­na­stycz­nych.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Znamy różne zboża i wiemy, że są zdrowe

Nasze motylkowe przedszkolaki wiedzą, że zboża są zdrowe. Poznały różne rodzaje zbóż oraz podczas zajęć kulinarnych stworzyły z mąki pszennej i żytniej pieczywo. Następnie odbyły się zajęcia z degustacji, podczas których dzieci próbowały różnego rodzaju pieczywa. Wśród nich znalazł się chleb żytni, razowy, bułki wieloziarniste i inne zdrowe i pyszne produkty.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii
Cykliczne wyprawy edukacyjne

Nasze przed­szko­laki kilka razy w roku biorą udział w cyklicz­nych wypra­wach do parku i wybra­nego drzewa. Każda z grup jesie­nią, zimą i wiosną odbywa taki spacer edu­ka­cyjny, który rów­nież korzyst­nie wpływa na spraw­ność fizyczną.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Dzień pomarańczowy - marchewkowy

W dzień poma­rań­czowy Motyl­kowe Przed­szko­laki two­rzyły opaski na głowę z sym­bo­lem mar­chewki. Miały rów­nież okazję spró­bo­wać mar­chewki. Po jej skosz­to­wa­niu okre­ślali jej smak, kolor i twar­dość. W tym dniu przed­sko­laki dowie­działy się, że mar­chewka jest bardzo zdrowa i bardzo dobrze wpływa na nasze samo­po­czu­cie i wygląd.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Dzień warzyw i owoców

Raz w roku w naszym przed­szkolu orga­ni­zu­jemy dzień warzyw i owoców. Przed­szko­laki poznają różne rodzaje owoców i warzyw, tworzą je przy użyciu róż­nych tech­nik pla­stycz­nych. Wyko­nują rów­nież pod­czas zajęć kuli­nar­nych sok lub inne danie z wyko­rzy­sta­niem tych pro­duk­tów. W naj­star­szej grupie dzieci przy­go­to­wują pro­jekty domowe o wybra­nym owocu lub warzy­wie.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Fit batoniki

Nasza Motyl­kowa zerówka na zaję­ciach kuli­nar­nych dowie­działa się jak można w zastą­pić zwykłe bato­niki zdro­wymi. Dzieci wyko­nały „fit bato­niki”. Wyko­rzy­stały do tego płatki owsiane, baka­lie i miód. Wszyst­kim dzie­ciom te zdrowe bato­niki bardzo sma­ko­wały.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Gimnastyka poranna

Motyl­kowe Przed­szko­laki codzien­nie rano gim­na­sty­kują się, bo wiedzą, że ruch to zdro­wie. A jak wia­domo zdję­cia w ruchu nie wycho­dzą naj­lep­sze…

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Gry i aktywne zabawy na przedszkolnym placu zabaw

W ramach zachę­ca­nia dzieci do aktyw­nego spę­dza­nia czasu wol­nego, dzieci regu­lar­nie biorą udział w zaba­wach spor­to­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych na przed­szkol­nym placu zabaw. Z początku nie­chęt­nie brały udział w zaba­wach kie­ro­wa­nych przez nauczy­ciela. Wolały bawić się swo­bod­nie, bez jego inge­ren­cji. Po zaję­ciach wpro­wa­dza­ją­cych o zaba­wach dzieci z daw­nych czasów, dzieci zostały zapo­znane z kla­sycz­nymi grami i zaba­wami, w które bawiły się ich rodzice, takie jak: berek, cho­wa­nego, krowa, klasy, dwa ognie, ciuciu – babka, guma, szczur, pod­chody. Od tamtej pory dzieci sys­te­ma­tycz­nie biorą udział w grach i zaba­wach spor­to­wych na przed­szkol­nym placu zabaw.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Jak być zdrowym

W tygo­dniu o tema­tyce „Jak być zdro­wym?” dzieci roz­po­zna­wały za pomocą dotyku przy­bory toa­le­towe, potem bawiły się w zabawę naśla­dow­czą „Myjemy się”. Wiele rado­ści spra­wiła dzie­ciom nauka wier­sza metodą Dzieci uczą misie wier­szy oraz wykle­ja­nie przy­bo­rów toa­le­to­wych wiór­kami mydła i skraw­kami tkanin.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Kącik wody

W naszym Motyl­ko­wym przed­szkolu dzieci mają swo­bodny dostęp do wody. Każda sala ma kącik wody więc dzieci mogą pić wodę zawsze wtedy kiedy mają na to ochotę.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Konkurs na najzdrowszą kanapkę

Przed­szko­laki z wszyst­kich grup brały udział w wewnętrz­nym kon­kur­sie na naj­zdrow­szą kanapkę. Dzieci samo­dziel­nie two­rzyły ją z przy­go­to­wa­nych pro­duk­tów, a następ­nie oce­niły każdą. Na koniec wszyst­kie kanapki zostały zje­dzone.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Lubelski Festiwal Nauki

Pod­czas corocz­nego Lubel­skiego Festi­walu Nauki dzieci z grupy III wybrały się na Uni­wer­sy­tet Medyczny. Pod­czas tej wizyty dzieci poznały zawód pie­lę­gniarki oraz położ­nej. Dowie­działy się co jest potrzebne pod­czas wyko­ny­wa­nia zabie­gów lub ope­ra­cji, a także jak wyko­nuje się zabiegi takie jak pobra­nie krwi lub zało­że­nie opa­trunku.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Olimpiada Zimowa

Co roku w okre­sie zimo­wym orga­ni­zu­jemy w przed­szkolu zawody spor­towe. Dzieci wraz z rodzi­cami przy­go­to­wują odpo­wied­nie stroje, a następ­nie w przed­szkolu odby­wają się róż­nego rodzaju kon­ku­ren­cje.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Owocowe szaszłyki

Codzien­nie dzieci jedzą w przed­szkolu owoce, a cie­kawa forma poda­nia zachęca do ich spo­ży­wa­nia. Przed­szko­laki zawsze chęt­nie zjedzą w owo­cowe szasz­łyki.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Piątkowe zajęcia gimnastyczne w strojach

Co roku dzieci w zerówce pod­czas piąt­ko­wych zajęć gim­na­stycz­nych prze­bie­rają się w stroje gim­na­styczne przy­nie­sione przez siebie w domu. Ma to na celu przy­go­to­wa­nie dzieci do spraw­nego prze­bie­ra­nia się pod­czas zajęć wycho­wa­nia fizycz­nego w szkole.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Piknik Rodzinny w Nasutowie

Co roku rodzice, dzieci, nauczy­ciele oraz dyrek­cja spo­ty­kają się w Nasu­to­wie. Pod­czas tego pik­niku sta­ramy się, aby dzieci mogły uczest­ni­czyć w zaję­ciach rucho­wych na świe­żym powie­trzu. Dzieci wraz z rodzi­cami poko­nują gre miej­ską oraz oglą­dają przed­sta­wie­nie nie­spo­dziankę – w wyko­na­niu rodzi­ców dzieci, które odcho­dzą do szkoły.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Projekt domowy owoce i warzywa

Co roku nasze motyl­kowe przed­szko­laki roz­ma­wiają o warzy­wach i owo­cach. Aby jesz­cze lepiej utrwa­lić sobie tą wiedzę dzieci w domu wraz z rodzi­cami wyko­nały pro­jekty domowe, które póź­niej zapre­zen­to­wały przed całą grupą.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Rutynowe picie soków Lubsad

W naszym przed­szkolu dzieci oprócz wody, sys­te­ma­tycz­nie piją rów­nież zdrowe, natu­ralne soki pro­du­ko­wane w prze­twórni Lubsad w Moty­czu.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Sałatka owocowa (grupa III i IV)

Nasze przed­szko­laki chęt­nie jedzą sałatki owo­cowe, a te zro­bione samo­dziel­nie sma­kują naj­le­piej.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Sok owocowy (grupa I)

Wszyst­kie przed­szko­laki wiedzą, że warzywa i owoce to samo zdro­wie. Dla­tego posta­no­wi­li­śmy samo­dziel­nie przy­go­to­wać soczek z wyko­rzy­sta­niem mar­chewki,
z mar­chewki, jabłek i poma­rań­czy. Póź­niej wszy­scy go degu­sto­wa­li­śmy. Pychota.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Sok Warzywny

Warzywa możemy jeść cały rok, ale można z nich zrobić rów­nież pyszny sok. Grupa III pod­jęła się wyko­na­nia tego zada­nia. Sok warzywny był pyszny i bardzo zdrowy, gdyż dzieci same dobrały do niego skład­niki.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Spotkanie z Panią dietetyk

Motyl­kowe star­szaki odwie­dziła mama jednej z dziew­czy­nek, będąca die­te­ty­kiem. Dzieci na pod­sta­wie pira­midy zdro­wego żywie­nia oraz dowie­działy się jakie grupy pro­duk­tów należy jeść, aby dobrze się czuć oraz któ­rych pro­duk­tów powinno być naj­wię­cej, a któ­rych naj­mniej. Poru­szony został rów­nież temat czę­stego picia wody, a uni­ka­nia fast foodów oraz sło­dy­czy.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Tydzień o zbożach

Pod­czas tygo­dnia o zbo­żach dzieci dowie­działy się jakie rodzaje zbóż rosną w Polsce. Pod­czas zajęć kuch­ci­kowo dzieci wyko­nały pach­nące bułeczki. Pod­czas tych zajęć motyl­kowe star­szaki poznały etapy wyko­ny­wa­nia i wypie­ka­nia bułe­czek.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Udział dzieci w konkursie prozdrowotnym z języka angielskiego

Dnia 18 kwiet­nia 2018 roku czwórka dzieci 5–6 let­nich wzięła udział w kon­kur­sie z języka angiel­skiego Heal­thy Habits orga­ni­zo­wa­nego przez przed­szkole ABC w Lubli­nie. Kon­kurs doty­czył zdro­wych nawy­ków takich jak jedze­nie warzyw i owoców, upra­wia­nie spor­tów i wyko­ny­wa­nie ćwi­czeń gim­na­stycz­nych. Dzieci wzbo­ga­ciły słow­nic­two anglo­ję­zyczne doty­czące zdro­wia, zaśpie­wały pio­senkę Keep Heal­thy oraz wzięły udział w sze­regu zabaw i kon­kur­sów zor­ga­ni­zo­wa­nych przez przed­szkole ABC.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Wyklejanie mydeł

Pod­czas tema­tyki o higie­nie, dzieci w zerówce roz­ma­wiały o tym co jest im potrzebne do zacho­wa­nia wła­ści­wej higieny oso­bi­stej. Wymie­niły wszyst­kie przy­bory toa­le­towe, a na koniec na zaję­ciach pla­stycz­nych dzieci wykle­jały syl­wety mydeł wiór­kami z mydeł.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Wyprawa do MPWiK

W ramach tematu o Ziemi nasza grupa wybrała się na zwie­dza­nie Cen­tral­nej Stacji Wodo­cią­go­wej Miej­skiego Przed­sie­bior­stwa Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji. Dzieci miały moż­li­wość zoba­cze­nia wodo­cią­gów, fil­trów wod­nych. Prze­wod­nik szcze­gó­łowo wyja­śnił, jak woda trafia do naszych kranów. Dzie­ciom naj­bar­dziej spodo­bało się oglą­da­nie przedmio­tów odna­le­zio­nych w kana­łach oraz daw­nych rur.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Wyprawa edukacyjna do Straży Pożarnej

Jak co roku dzieci zna­szego przed­szko­la­ po­ru­szają temat bez­pie­czeń­stwa. W związku z tym dzieci z grupy II wybrały się na wyprawę do Straży Pożar­nej. Pod­czas naszej wyprawy wiele się działo! Dowie­dzie­li­śmy się duuużo rzeczy o pracy Stra­ża­ków i bardzo doce­niamy ich wkłąd w nasze bez­pie­czeń­stwo! Obej­rze­li­śmy remizę, sprzęt stra­ża­ków, ubra­nia. Był też czas na pyta­nia. Ale naj­więk­sza atrak­cja wyprawy wyda­rzyła się na końcu… pod­czas pokazu byli­śmy świad­kiem wezwa­nia stra­ża­ków do wypadku!!! Na naszych oczach stra­żacy ubie­rali się i jechali na sygnale do akcji. Był rów­nież zjazd na rurze. Wszystko wyglą­dało tak jak w znanej bajce – Stra­żak Sam :)

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Wyprawa do Warzywniaka

Odwie­dzi­li­śmy sklep warzywny. Dowie­dzie­li­śmy się jakie warzywa i owoce możemy kupić o danej porze roku.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Wyprawa edukacyjna „W poszukiwaniu urządzeń elektrycznych”

Pod­czas tema­tyki o urzą­dze­niach elek­trycz­nych dzieci z zerówki wybrały się na wyprawę edu­ka­cyjną po przed­szkolu. Miały za zada­nie poli­czyć włącz­niki świa­teł w sali oraz zna­leźć w przed­szkolu nośniki elek­tryczne. Pod­czas tego tygo­dnia dzieci roz­ma­wiały o tym jak bez­piecz­nie obcho­dzić się z urzą­dze­niami elek­trycz­nymi.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Wyprawa edukacyjna na KUL

Pod­czas tematu o oso­bach nie­peł­no­spraw­nych dzieci z zerówki poje­chały na Kato­licki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski do sali sen­so­rycz­nej. Dzięki temu poznały jak osoby nie­wi­dome zacho­wują się pod­czas prze­miesz­cza­nia się z jed­nego do dru­giego miej­sca. Dzieci dowie­działy się rów­nież jak należy poma­gać osobom nie­wi­do­mym.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zabawa na dworze

Do zabaw i zajęć dydak­tycz­nych wyko­rzy­stu­jemy rów­nież prze­strzeń dookoła przed­szkola. Jak tylko pogoda pozwoli chęt­nie prze­no­simy się z zaba­wami na dwór.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zajęcia Ruchowe – Tor Przeszkód

Na zaję­ciach rucho­wych dzieci z grupy zie­lo­nej dosko­na­liły swoją spraw­ność poko­nu­jąc tor prze­szkód. Cała grupa dopin­go­wała każde dziecko poko­nu­jące tor. Dzieci świet­nie się bawiły.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zajęcia sportowe na przedszkolnej sali gimnastycznej

W tym roku w naszym przed­szkolu zostały zaku­pione spe­cjalne klocki robione na zamó­wie­nie, które miały służyć dzie­ciom do aktyw­nych zabaw fizycz­nych w sali gim­na­stycz­nej. Klocki wyko­rzy­sty­wane są do ukła­da­nia toru prze­szkód dla dzieci, do two­rze­nia kre­atyw­nych prze­strzeni oraz do ćwi­czeń gim­na­stycz­nych. Na sali stwo­rzy­li­śmy rów­nież bazę pomocy gim­na­stycz­nych takich jak obrę­cze, tunel, piłki, woreczki, ławeczki, worki koła i szarfy. Dzieci ruty­nowo wyko­nują ćwi­cze­nia fizyczne przy użyciu sprzętu gim­na­stycz­nego.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 

Zajęcia wyboru o owocach i warzywach

Raz w mie­siącu dzieci z całego przed­szkola biorą udział w zaję­ciach wyboru. Pod­czas tygo­dnia o warzy­wach i owo­cach dzieci miały moż­li­wość wybra­nia sali, do której udadzą się na zaję­cia pla­styczne. W każdej sali przy użyciu róż­nych tech­nik pla­stycz­nych dzieci wyko­ny­wały owoce i warzywa.

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii

 


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej