Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Myślenie krytyczne
uczymy myślenia i samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 
     
     
  Edukacja przez działanie
organizujemy działania i przestrzeń do uczenia się
 
     
     
  Język angielski 
stawiamy na codzienny kontakt z językiem angielskim
 
     
     
  Stawiamy na współpracę
uczymy pracy zespołowej
 
     
     
  Scrum for kids
stawiamy na samodzielności i odpowiedzialność w pracy z dziećmi
 
     


9 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertflies

  9 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Singing Butterflies:
A journey to Antarctica

IX PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
EDYCJA WOJEWÓDZKA


ORGANIZATOR:

INACHIS SP. z o.o.
Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole Motylek (Warszawska, Jutrzenki)

TERMIN I MIEJSCE:
12 KWIETNIA 2019 r.
godz. 9.30-11.00, 12.00-13.30

CENTRUM KONGRESOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
Ul. Akademicka 15

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Materiały dodatkowe
9 Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej 2019 r.

9 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies9 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Sin­ging But­ter­flies:
A Jour­ney to Antarc­tica

EDYCJA WOJEWÓDZKA

 


12 kwiet­nia 2019 roku Sala Kon­gre­sowa Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego po raz kolejny zamie­niła się w kolo­rowy świat śpie­wa­ją­cych motyl­ków, roz­śpie­wa­nych zespo­łów z róż­nych zakąt­ków woje­wódz­twa lubel­skiego i rado­snej, żywio­ło­wej publicz­no­ści. Dzie­wiąty Festi­wal Pio­senki Angiel­skiej The Land of Sin­ging But­ter­flies już za nami. Trudno uwie­rzyć, że nasze kolo­rowe motyle odwie­dziły już wszyst­kie zakątki kuli ziem­skiej. W ubie­głych edy­cjach byli­śmy w Euro­pie, Ame­ryce Pół­noc­nej i Połu­dnio­wej, Azji, Afryce oraz Austra­lii. Tym razem motyle zabrały nas w podróż na lodo­watą Antark­tydę.


Na scenie zago­ściło ponad 450 dzieci z 30 przed­szkoli z Lublina i okolic. Zespoły przed­szko­la­ków z przed­szkoli pań­stwo­wych, z oddzia­łów przed­szkol­nych przy szko­łach, przed­szkoli publicz­nych, niepublicz­nych oraz pry­wat­nych. Grupy przed­szkolne z Lublina, Toma­szowa Lubel­skiego, Łęcz­nej, Lubar­towa, Kijan, Świd­nika oraz Klucz­ko­wic.

Już od godziny 9 sala kon­gre­sowa Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego zapeł­niała się dziećmi. Rozra­do­wane, pełne entu­zja­zmu i zapału przed­szko­laki zostały powi­tane przez pro­wa­dzącą imprezę Panią Dyrek­tor przed­szkoli Moty­lek Justynę Cho­le­wiń­ską oraz Panią Nata­lię Chwałę, nauczy­cielkę języka angiel­skiego. Dzieci zostały zabrane przez motylki w podróż na Antark­tydę aby poznać wesołą rodzinę pin­gwin­ków i impre­zo­wego morsa. Następ­nie razem z antark­tycz­nymi zwie­rząt­kami dzieci zatań­czyły wraz z pom­po­nami układ do pio­senki Freeze. Tą zimową pio­senką dzieci przy­wi­tały się z tego­rocz­nymi boha­te­rami pre­zen­tu­jąc na słowie „freeze” wyszu­kaną, zabawną pozę.

 

Następ­nie, Pani Dyrek­tor przy­wi­tała spon­so­rów, patro­na­tów oraz przy­by­łych gości kibi­cu­ją­cych przed­szko­la­kom. Pani Dyrek­tor ser­decz­nie podzię­ko­wała za udzie­lone wspar­cie finan­sowe i pomoc w przy­go­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu orga­ni­za­cji tego­rocz­nej imprezy.

 

W pierw­szej turze na scenie kolejno zapre­zen­to­wały się dzieci z poszcze­gól­nych przed­szkoli:

 

 1. PRYWATNE DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK w Lubli­nie (Al. War­szaw­ska), The Pink But­ter­flies, Hymn Festi­walu – uro­czy­ste otwar­cie

 2. PRYWATNE DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK w Lubli­nie (Al. War­szaw­ska), The Blue But­ter­flies, We are the world

 3. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DWUJĘZYCZNE ABC w Lubli­nie, Elfiki, Rain­bow

 4. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA w Lubli­nie (Ks. J. Popie­łuszki), Happy Owls, Rain rain go away

 5. PRZEDSZKOLE nr 14 w Lubli­nie, Żabki, Grey Squ­ir­rel

 6. NIEPUBPLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK w Lubli­nie, Gwiaz­deczki, Feel your heart beat

 7. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DWUJĘZYCZNEMOTYLEK w Lubar­to­wie, Modraszki, Sing sing-la la la

 8. PRZEDSZKOLE PRYWATNE ENTLICZEK-PENTLICZEK 2 w Lubli­nie (Dożyn­kowa), Entki, Incy Wincy Spider

 9. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLEKUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE wŚwid­niku (Wyszyń­skiego), Little Shock, The ants go mar­ching in

 10. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA 2w Lubli­nie (Star­towa), Sin­ging Owls, The Pen­guin dance

 11. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJKOLANDIA w Lubli­nie, Psz­czółki, Put the knife on the table

 12. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE w Świd­niku (Lot­ni­ków Pol­skich), Puchat­kowy Band, She’ll be coming round the moun­ta­ins

 13. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ELFIK w Lubli­nie, Elfiki, Spring is here

 

W dru­giej turze wystą­piły zespoły z nastę­pu­ją­cych przed­szkoli:

 

 1. PRYWATNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK w Lubli­nie (Jutrzenki), The Little But­ter­flies, Hymn festi­walu-uro­czy­ste otwar­cie

 2. PRYWATNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK w Lubli­nie (Jutrzenki), The Sin­ging But­ter­flies, The pen­guin song

 3. PRZEDSZKOLE nr 4 w Lubli­nie, Ama­zing Kids, Valen­tine song

 4. PRYWATNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE NIEZAPOMINAJKA w Lubli­nie, Śpie­waki Cudaki, Boom chick

 5. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ODKRYWCY TALENTÓW w Lubli­nie, Talen­ciaki, Baby shark

 6. ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE SŁONECZNIK w Lubli­nie, Sło­necz­niki, Chop­ping song

 7. PRZEDSZKOLE nr 56 w Lubli­nie, Happy girls, I like apples

 8. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE KRAINA MARZEŃ w Lubli­nie, Mali Cza­ro­dzieje, Do you like broc­coli?

 9. PRZEDSZKOLE PRYWATNE ENTLICZEK-PENTLICZEK w Lubli­nie (Aga­towa), English Entli­czek, Hello, how are you?

 10. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TĘCZOWY DOMEK w Świd­niku, Elfiki Świe­tliki, When it’s snowy

 11. PRZEDSZKOLE PARAFIALNE im. Bł. Hono­rata Koź­miń­skiego w Lubli­nie, Pro­myczki, You are my friend

 12. AKWARELKI PRYWATNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE w Lubli­nie, The Super­kids, If you’re happy and you know it

 13. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNEANIOŁEK w Kija­nach, Aniołki z Kijan, This is the way

 14. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MISIACZEK w Lubli­nie, Teddy Bears, Baby shark

 15. PRZEDSZKOLE nr 31 w Lubli­nie, Sin­ging Ants, Mam­ma­mia

 16. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNEANIOŁEK w Łęcz­nej, Aniołki z Łęcz­nej, Robot

 17. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE LUBLINIACZEKw Lubli­nie, Lubli­niaczki, Gym

 18. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE nr 1 im. JANA BRZECHWY w Toma­szo­wie Lubel­skim, Lady­birds, The pinoc­chio

 19. PRZEDSZKOLE nr 5 w Lubli­nie (Al. Racła­wic­kie), Little bees, A bee in the hive

 

W prze­rwach między wystę­pami przed­szkoli pro­wa­dzone były liczne ani­ma­cje i zabawy dla dzieci. Były to krót­kie wyj­ścia ani­ma­to­rów zwią­zane z tema­tyką Antark­tydy, które anga­żo­wały sie­dzące na widowni przed­szko­laki. Pierw­szym prze­ryw­ni­kiem było nazy­wa­nie sylwet zwie­rząt w języku angiel­skim oraz naśla­do­wa­nie ich odgło­sów. Dzieci ocho­czo powta­rzały nazwy zwie­rząt takie jak: whale, pen­guin, walrus, seal, po czym bra­wu­rowo odtwa­rzały wyda­wane przez nie dźwięki.

 

Drugim prze­ryw­ni­kiem festi­walu była zabawa, która pole­gała na prze­li­cze­niu kostek lodu, z któ­rych ani­ma­to­rzy budo­wali igloo. Zada­niem dzieci było poli­cze­nie do 15 w języku angiel­skim, po czym zostały popro­szone o zdmuch­nię­cie igloo. Jak oka­zało się po chwili dmu­cha­nia, wcale nie było tak prosto zbu­rzyć igloo. Dopiero za trze­cim razem, przy pomocy morsa ukry­tego w igloo dzieci z suk­ce­sem zdmuch­nęły wszyst­kie bryły lodowe.

 

Następ­nie wszy­scy, i mali i duzi, prze­nie­śli się do magicz­nej Krainy Lodu, gdzie taniec i śpiew zapre­zen­to­wały dzie­ciom Elza, Książę oraz Olaf. Zachę­cone do zabawy, przed­szko­laki wzięły w rączki przy­go­to­wane wcze­śniej dla nich pom­pony i zaczęły tań­czyć i śpie­wać ich uko­chaną pio­senkę „Let it go”.

 

W trak­cie podróży na Antark­tydę publicz­ność napo­tkała wykla­sku­jące rytm foki, które zachę­cały wszyst­kich do kla­ska­nia razem z nimi i naśla­do­wa­nia wyda­wa­nych przez nie dźwię­ków. Dzieci z wiel­kim zapa­łem pod­jęły się tego zada­nia i z pre­cy­zją wykla­ski­wały rytm.


Na następ­nej zaba­wie z ani­ma­to­rami przed­szko­laki poma­gały wygłod­nia­łemu mor­sowi w poszu­ki­wa­niu kolo­rowych rybek. Zada­niem dzieci było napro­wa­dzać morsa za pomocą haseł „hot” oraz „cold” do wybra­nych kolo­rów rybek. Kolory jakie poja­wiły się to: blue, green, red, yellow.

 

W trak­cie kolej­nego z prze­ryw­ni­ków na scenie poja­wiły się tań­czące pin­gwinki. Zada­niem dzieci było prze­li­cze­nie razem z pro­wa­dzącą pin­gwin­ków, po czym nastą­piło odli­cza­nie pin­gwin­ków ucie­ka­ją­cych ze sceny. Dzieci na pal­cach ręki liczyły i odli­czały do 5 w języku angiel­skim.

 

Po ostat­nim wystą­pie­niu, Pani Dyrek­tor po raz drugi uro­czy­ście podzię­ko­wała za udzie­lone patro­naty hono­rowe, firmom za spon­so­ring oraz gościom za uczest­nic­two w festi­walu. Repre­zen­tanci zespo­łów ode­brali dyplomy i nagrody i wspól­nie poże­gna­li­śmy się pio­senką „Freeze”, w której dzieci znów tań­czyły z naszymi antark­tycz­nymi boha­te­rami a w momen­cie wyśpie­wa­nia słowo „freeze” musiały na chwilę zasty­gnąć w bez­ru­chu! Publicz­ność miała na koniec także okazję wyko­nać foto­gra­fie w towa­rzy­stwie kolo­rowych Motyli, Morsa oraz Pin­gwinka.

 

Dzię­ku­jemy za udział w festi­walu, a nie­obec­nych zapra­szamy już na kolejną jubi­le­uszową edycję w 2020 roku!

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii
8 Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej 2018 r.

7 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies8 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Singing Butterflies:
A Journey to Australia

EDYCJA WOJEWÓDZKA


Zapraszamy w podróż do Australii i Oceanii!

 

20 kwietnia Sala Kongresowa Uniwersytetu Przyrodniczego po raz kolejny zamieniła się w kolorowy świat śpiewających motylków. Ósmy Festiwal Piosenki Angielskiej The Land of Singing Butterflies już za nami. Trudno uwierzyć, że nasze kolorowe motyle odwiedziły już niemal każdy zakątek kuli ziemskiej. W ubiegłych edycjach festiwalu podróżowały po Europie, Azji, Ameryce Północnej, Południowej oraz Afryce. W tym roku motylki zabrały dzieci w podróż do Australii i Oceanii.


Na scenie zagościło ponad 400 dzieci z 25 przedszkoli z Lublina i okolic. Zespoły przedszkolaków z przedszkoli państwowych, z oddziałów przedszkolnych przy szkołach, przedszkoli publicznych, niepublicznych oraz prywatnych. Grupy przedszkolne z Lublina, Kluczkowic, Tomaszowa Lubelskiego, Łęcznej, Kijan, Lubartowa, Świdnika, Bychawy, Krzczonowa i Łuszczowa.

Już od godziny 9 sala kongresowa Uniwersytetu Przyrodniczego zapełniała się dziećmi. Rozradowane, pełne entuzjazmu i zapału przedszkolaki zostały powitane przez prowadzącą imprezę Panią Dyrektor przedszkoli Motylek Justynę Cholewińską oraz Panią Natalię Dudek, nauczycielkę języka angielskiego. Dzieci przywitały się piosenką Hello Witam Was, po czym zostały zabrane przez motylki w podróż do Australii aby poznać aborygena Jack'a oraz jego przyjaciół – Strusia Pędziwiatra oraz Kangurka Joey. Tam dzieci zapoznały się z wyglądem oraz nazwami flag reprezentujących poszczególne kraje, które za chwile odwiedzą.

 

Pierwszymi artystami, którzy wystąpili na scenie był zespół The Singing Butterflies z Prywatnego Dwujęzycznego Przedszkola Motylek w Lublinie. Śpiewające Motylki oficjalnie otworzyły przegląd festiwalu hymnem „Around the World of Butterflies”. Jako drugie zaprezentowało się Prywatne Przedszkole Motylek z ulicy Jutrzenki w Lublinie - zespół The Singing Kangaroos z piosenką "Jump like a kangaroo". Dzieci zaprosiły nas do pięknej i ciepłej Australii, która była tematem przewodnim całego przeglądu. Następnie na scenie pojawił się zespół The Pirates' Butterflies z Prywatnego Dwujęzycznego Przedszkola Motylek mieszczącego się na ulicy Warszawskiej, który zaśpiewał "The Pirates' Party". Dzieci przeniosły nas do świata piratów, rekinów i szalonych wód oceanu. Jako trzeci pojawił się na scenie zespół Sweet Children w piosence "Three Little Monkeys". Dzieci wcieliły się w rolę zwierzątek, które można podziwiać w Australii.

 

W przerwach między występami przedszkoli prowadzone były liczne animacje i zabawy dla dzieci. Były to krótkie wyjścia animatorów związane
z tematyką Australii i Oceanii, które angażowały siedzące na widowni przedszkolaki. Pierwszym przerywnikiem było liczenie po angielsku strusich jaj, które uciekały przed Strusiem. Dzieci z zaciekawieniem obserwowały co się dzieje na scenie,
a następnie wraz z prowadzącą zabawę wykrzykiwały One, two, three,four!

 

Po pierwszej zabawie na scenie pojawił się zespół Bursztynki z Niepublicznego Przedszkola Językowego Bursztynek w Lublinie. Bursztynki przedstawiły piosenkę "Animal warm-up". Dzieci skutecznie zachęciły publiczność do wspólnego ćwiczenia. Zespół Joy z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Lublinie zaśpiewał piosenkę "Animal song" . Dzieci wcieliły się w rolę rożnych zwierzątek, przedstawiając przy tym nie tylko charakterystyczne odgłosy, ale również ciekawe sceniczne ruchy. Jako ostatni przed kolejną zabawą na scenie pojawił się zespół Elfiki z Niepublicznego Przedszkola ABC w Lublinie z piosenką "Seasons' song". W tej piosence dzieci śpiewały o rożnych porach roku i pogodzie charakterystycznej dla nich. Wszyscy mogliśmy poćwiczyć nazewnictwo pór roku.

 

Drugim przerywnikiem festiwalu była zabawa, która polegała na pomocy misiowi Koala w znalezieniu liści eukaliptusa. Dwie inne sprytne koale ukryły je przed głodnym misiem. Publiczność naprowadzała głodnego koale. Na koniec wszyscy odśpiewali piosenkę Koala-lalala. Cała zabawa opatrzona była flagą Australii.


Kolejne na scenie pojawiły się Kluczkowice Orły ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach z piosenką "Walking in the jungle". Dzieci zabrały nas w podróż po dżungli, gdzie mogliśmy spotkać różne zwierzątka. Następnie na scenę wszedł zespół Chwilka z Przedszkola nr 57 z piosenka "Morskie Opowieści". Tutaj znów mogliśmy podziwiać na scenie piratów dzielnie walczących na morzu.

 

Następnie wszyscy przenieśli się do Papui Nowej Gwinei, gdzie taniec zaprezentowały dzieciom rajskie ptaki. Zachęcone do zabawy, przedszkolaki wzięły w rączki przygotowane wcześniej dla nich taśmy bibuły i zaczęły naśladować taniec animatorów w rytm muzyki.
Zespół Little Shock z Niepublicznego Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele w Świdniku zaprezentował na scenie piosenkę "Magic". Dzieci przeniosły nas do magicznej krainy uśmiechu i niespodzianek. Zespół Aniołki z Kijan z Przedszkola Niepublicznego Aniołek w Kijanach zaśpiewał piosenkę "Listen to the Animals". Tutak mogliśmy wsłuchać się w dźwięki wydawane przez różne zwierzątka. Zespół Zerówka z Niepublicznego Przedszkola Akademia Poziomkowa w Bychawie zaprezentował piosenkę "How's the weather". Wszyscy mogliśmy dowiedzieć się jaką pogodę lubia dzieci z tego zespołu i razem z nimi śpiewać znaną nam dobrze utwór.

 

W trakcie podróży do Nowej Zelandii publiczność napotkała na skaczące kangurki, które zachęcały wszystkich do rozprostowania nóg i poruszania się w rytm muzyki. Dzieci wykonywały czynności takie jak Jump!, Touch the sky!

 

Kolejno na scenie pojawił się zespół Skrzaty z Niepublicznego Przedszkola Bajninio w Lublinie z piosenką "I'm a Kangaroo". Dzieci na potrzeby piosenki stały się małymi kangurkami skaczącymi po scenie. Zespół Mała Panda z Niepublicznego Przedszkola Mała Panda w Lublinie zaprezentował piosenkę "Let's be planes". Razem z dziećmi przenieśliśmy się na podkład samolotu i lecieliśmy do odległych krain. Jako kolejny na scenie zaprezentował się zespół Gwiazdeczki z Przedszkola nr 86 w Lublinie, który zaśpiewał piosenkę "Jump, run and shout" porywając nas do wspólnej zabawy.


Na następnej zabawie z animatorami przedszkolaki dowiedziały się też czym jest Didgeridoo. Na scenę weszła rodzina Aborygenów prezentując swoje instrumenty. Dzieci z zaciekawieniem obserwowały nieznany im dotąd element kultury australijskiej. Prowadząca zabawę wytłumaczyła dzieciom, żeby pomogły grającym wydawać głośnie (loud) oraz ciche (quiet) tony. Wszystko pokazywane było na głośnomierzu-specjalnej skali głośności.

 

W dalszej kolejności na scenie pojawił się zespół Żabki z Przedszkola samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim i zaśpiewał piosenkę "Action song". W tej piosence mogliśmy wykonywać różne zabawne ruchy razem z nimi i dobrze się bawić. Po nich na scenie pojawiły się Aniołki z Łęcznej z Przedszkola Niepublicznego Aniołek w Łęcznej w piosence "Do you know it?".

 

W trakcie kolejnego z przerywników publiczność została zabrana w podróż do Fidżi. Tam wysportowany surfer próbował utrzymać się na falach, a dzieci dmuchając próbowały zepchnąć go do oceanu. Po kolejnej zabawie na scenie pojawiły się Motylki z Niepublicznego Przedszkola Akademia Poziomkowa w Krzczonowie i zaprezentowały piosenkę "A sailor went to sea". Zespół Puchatkowy Band z Niepublicznego Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele w Świdniku śpiewał piosenkę "Endless Summer". Dzieci przeniosły nas do krainy wiecznego lata, pełnego słońca i zabawy. Kolejnym zespołem, który pojawił się na naszej scenie były Pszczółki z Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia. Dzieci pięknie zaśpiewały nam piosenkę "Shake, shake song".

 

Podczas wizyty w Nauru, która była kolejnym przerywnikiem, utrwalone zostały w jęz. angielskim nazwy kolorów. Na scenę wypłynął groźny rekin (shark) oraz cztery kolorowe rybki, których kolory dzieci miały za zadanie nazwać.
Po Pszczółkach na scenę weszły Tęczowe Nutki ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łuszczowie Drugim, które zaśpiewały piosenkę "The rain song". Dzieci przyniosły ze sobą parasolki, które ochraniały je przed deszczem. Zaraz po nich na scenie pojawiły się Sówki i smerfy z Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Krzczonowie, które zaśpiewały piosenkę "Butterfly". Dzieci były pięknymi motylkami, a my mieliśmy ochotę latać razem z nimi.

 

Gdy dotarliśmy do Tonga, publiczność wzięła się za ręce i naśladowała ruchy węża, który pełzał po scenie. Dzieci powtarzały także za animatorami angielskie słówka rozpoczynające się od głoski sssss takie jak sister, sauce, stop.
Zespół Biedronki i poziomki z Niepublicznego Przedszkola Akademia Poziomkowa w Lublinie zaśpiewał "My pet, my buddy". Dzieci śpiewały piosenkę o swoim ulubionym zwierzaku. Po nich na scenie pojawiły się Żabki z przedszkola nr 87 w Lublinie zaprezentowały piosenkę "Zoom zoom, we are going to the Moon". Dzieci pojawiły się na scenie z wielkimi rakietami, którymi chciały nas przetransportować na księżyc.


Kolejnym przerywnikiem zachęcającym publiczność do poderwania się z foteli był taniec Locomotion w rytm piosenki śpiewanej przez Kylie Minogue, australijską gwiazdę muzyki pop. Animatorzy chwycili za kolorowe koła, a zadaniem dzieci było naśladowanie tych ruchów.
Elfiki Świetliki z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Tęczowy Domek w Świdniku zaprezentowały na scenie utwór "Shake and move". Dzieci energicznie śpiewały i tańczyły skłaniając nas do bawienia się razem z nimi.

 

Jako ostatni na naszej motylkowej scenie zaprezentował się zespół Lubliniaczki z Przedszkola Niepublicznego Lubliniaczek. Dzieci zaśpiewały piosenkę "Baby Shark", przenosząc nas tym samym na głębokie wody, w których pływają małe i duże rekiny.
Po ostatnim wystąpieniu, Pani Dyrektor po raz drugi uroczyście podziękowała Panu Marszałkowi, Prezydentowi i Pani Kurator Oświaty za udzielone patronaty honorowe, firmom za sponsoring oraz gościom za uczestnictwo w festiwalu. Dzieci z Prywatnego Przedszkola Motylek z ulicy Jutrzenki uroczyście zamknęli festiwal odśpiewaniem hymnu Around the World of Butterflies. Reprezentanci zespołów odebrali dyplomy i nagrody i wspólnie pożegnaliśmy się piosenką Goodbye żegnam Was! Publiczność miała na koniec także okazję wykonać fotografie w towarzystwie kolorowych Motyli, Kangurka Joe’go oraz Jack’a podróżującego na strusiu. Dziękujemy za udział w festiwalu, a nieobecnych zapraszamy już na kolejną edycję w 2019 roku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii
7 Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej 2017 r.

7 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies7 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Singing Butterflies:
A Journey to Africa

EDYCJA WOJEWÓDZKA


26 kwietnia 2017 roku już po raz siódmy w Lublinie odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej The Land of Singing Buttterflies organizowany przez Prywatne Przedszkole Motylek i Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole Motylek z Lublina. Była to już czwarta z kolei edycja festiwalu organizowana na skalę województwa, gdyż udział w przeglądzie wzięły przedszkola nie tylko z Lublina, ale również z Kluczkowic, Łęcznej, Kijan, Krzczanowa, Miętowa, Tomaszowa Lubelskiego, Świdnika i Lubartowa. W sumie na scenie Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego wystąpiło 36 zespołów, co daje łączną liczbę 520 przedszkolaków śpiewających w języku angielskim. Razem z gośćmi w tym roku w przeglądzie uczestniczyło około 750 osób. Przedszkola wystąpiły w dwóch blokach: I blok 9.30–11.30, II blok: 12.00–13.30.


Przegląd rozpoczął się o godzinie 9.30. Dyrektor Przedszkola Justyna Cholewińska gorąco przywitała wszystkich uczestników festiwalu. Następnie, Pani Dyrektor przywitała sponsorów, patronatów oraz przybyłych gości kibicujących przedszkolakom. Patronat nad Przeglądem Piosenki Angielskiej objęły taki instytucje jak: Kurator Oświaty i Wychowania w Lublinie Teresa Misiuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała za udzielone wsparcie finansowe i pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu organizacji tegorocznej imprezy. Głównego wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Kolejnym sponsorem dzięki któremu zostały zakupione prezenty dla występujących zespołów był Alior Bank. Firma Słuchmed ufundowała drobne upominki dla dzieci a Drukarnia Cyfrowej Bema Graphics zapewniła dyplomy dla wszystkich uczestników oraz wydruk materiałów reklamowych. Pani Dyrektor podziękowała za pomoc w organizacji i prowadzeniu imprezy: Akademii Karate Daniela Iwanka a także Pani Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego Grażynie Szymczyk oraz Spółce Inachis.

 

Aby wprowadzić dzieci w nastrój festiwalu, po odczytaniu listy sponsorów i patronatów na scenie pojawiły się trzy kolorowe motyle, które odsłoniły przed zgromadzoną publicznością tajemnicę kolejnego kontynentu. Motyle wprowadziły na scenę plemię Simamaka, na czele ze swoim wodzem, który nauczył zgromadzoną publiczność swojego plemiennego tańca i śpiewu Simamaka.


Podróż po Afryce rozpoczęła się od prezentacji flag wybranych krajów kontynentu. Podczas uroczystego przemarszu dzieci poznały w języku angielskim nazwy Madagascar, Ghana, Kenia, RPA, Egipt i Kongo. Następnie dzieci z najstarszych grup przedszkolnych Motylka uroczyście odśpiewały hymn festiwalu i zaprezentowały swoje układy muzyczno – ruchowe pod tytułem Waka waka.


W pierwszym bloku wystąpiło kolejno 19 grup przedszkolnych:

1. PRYWATNE DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK W LUBLINIE, Little Butterflies, Hymn Festiwalu – uroczyste otwarcie

2. PRYWATNE DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK W LUBLINIE, Little Butterflies, Waka Waka

3. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ODKRYWCY TALENTÓW W LUBLINIE, Jungle animals, Down in the jungle

4. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE W ŚWIDNIKU, Puchatkowy Band, Celebration

5. AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W LUBLINIE, Happy Owls, Say cheese (let’s take a picture)

6.PRZEDSZKOLE NR 5 W LUBLINIE, Singing stars, Hello!It’s me!

7. AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA 2 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W LUBLINIE, Singing Owls, Let’s go to the zoo

8.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE W ŚWIDNIKU, Little Shock, Geronimo

9. PRZEDSZKOLE NR 25 W LUBLINIE, The sunny bees, On a safari

10.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE BYSTRY MALUCH W LUBLINIEe, Smiles, Wind the bobbin up

11.PRZEDSZKOLE NR 16 W LUBLINIE, Litlle sharks, Baby shark

12.PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJNINIO W LUBLINIE, Bajninio, Put on your shoes

13.PRZEDSZKOLE NR 15 W LUBLINIE, The butterflies, Who’s in the zoo?

14.ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLUCZKOWICACH (ODDZIAŁ 0), Kluczkwickie Orły, Happy campers

15. PRZEDSZKOLE NR 4 W LUBLINIE, The singing kids, In my mum’s jeep

16.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE KRAINA MARZEŃ W LUBLINIE, Czarodzieje, Baby shark

17.PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJKOLANDIA W LUBLINIE, Bajkowe Nutki, Jump, run and shout

18.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁA PANDA W LUBLINIE, Mała Panda, Spring owls

19.PRZEDSZKOLE NR 49 W LUBLINIE, Leśne ludki, Seasons

 

W drugiej części na scenie kolejno zaprezentowało się 17 zespołów:

1.PRYWATNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK W LUBLINIE, The Singing Butterflies, Hymn Festiwalu – uroczyste otwarcie

2.PRYWATNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK W LUBLINIE, The SingingButterflies, Waka Waka

3.PRZEDSZKOLE NR 14 W LUBLINIE, Biedroneczki, Fly fly fly the butterfly

4.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK W LUBLINIE, Gwiazdeczki, I’m so happy

5.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DWUJĘZYCZNE ABC W LUBLINIE, Elfiki, Do the monkey

6.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DWUJĘZYCZNE MOTYLEK W LUBARTOWIE, Rusałki, Modraszki, Pazie, Jump run and shout

7. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA POZIOMKOWA W KRZCZONOWIE, Pszczółki, Wheels on the bus

8.PRZEDSZKOLE PARAFIALNE IM BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO W LUBLINIE, Stokrotki, Walking through the jungle

9.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUŚ W MĘTOWIE, Grupa Żyrafy, Five Little Monkeys

10.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ELFIK W LUBLINIE, Skrzaty i elfiki, Yes, I can

11.AKADEMIA POZIOMKOWA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBLINIE, Słoneczka, Spring is here

12.PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE LUBLINIACZEK W LUBLINIE, Lubliniaczki, If you’re happy

13.PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ANIOŁEK W KIJANACH, Aniołki, Chop chop chop

14.PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W LUBLINIE, Stokrotki, In the jungle

15.PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. JANA BRZECHWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM, Śpiewające skrzaty, Wheels on the bus

16.PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ANIOŁEK W ŁĘCZNEJ, Aniołki, Yummy yummy

17.NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK TĘCZOWY DOMEK W ŚWIDNIKU, Elfiki Świetliki, To the music

 

 

W przerywnikach między występami zespołów czas na widowni dzieciom umilał Pan Daniel z Panią Pauliną, Anetą, Agnieszką i Mileną. Nauczyciele wcielali się w rolę mieszkańców Afryki, którzy po kolei prezentowali swoje kraje zachęcając dzieci do aktywnej zabawy.

Podróż do Egiptu:

Do pierwszego kraju, do którego zawitali był Egipt. Tutaj dzieci spotkały się z Faraonem, Kleopatrą i ich dwiema pomocnicami i poznały figury geometryczne w języku angielskim , tj. circle, square oraz triangle. Dzieci trenowały też swoje głosy razem z Kleopatrą i Faraonem.

Podróż do Madagascar:

Podczas podróży po Afryce napotkały również Króla Juliana oraz jego lemurki, którzy wykonali dla nich taniec pokazowy do znanej piosenki I like to move it. Dzieci na pięknym i egzotycznym Madagaskarze miały za zadanie tańczyć razem z Królem Julianem w rytm piosenki.

Podróż do Kenii:

W kolejną podróż dzieci pojechały do magicznej Kenii. Kraj ten dzieciom przedstawiły dzikie zwierzęta, które dzieci musiały nazwać w języku angielskim oraz naśladować ruchy, które wykonują owe zwierzęta. Dzieci poznały słowa takie jak: crocodile, monkey, elephant, giraffe oraz cheetah.

Podróż do Kongo:

W Kongo dzieci miały okazje poznać prawdziwych bębniarzy. Zadaniem dzieci było wspólne wystukiwanie rytmu na kolankach i wydania okrzyku bam. Dzieci żwawo i bezbłędnie naśladowały nawet te najtrudniejsze dźwięki wydawane przez bębny.

Podróż do Ghany:

W Ghanie dzieci mogły zobaczyć prawdziwy pokaz piłki nożnej. Na scenie pojawił się strzelec wraz ze swoimi pomocnicami, którego zadaniem były strzelenie jak największej liczby goli. Zanim jednak to nastąpiło, dzieci musiały nazwać kolory trzech piłek, tj. pink, orange oraz green. Następnie strzelec przeszedł do strzelania, na każdy gol dzieci podskakiwały do góry i głośno wykrzykiwały gol.

Podróż do RPA:

Ostatnim krajem do jakiego wybrały się dzieci była Republika Południowej Afryki. W RPA dzieci zobaczyły afrykańskich tancerzy, z którymi tańczyli do piosenki Waka Waka. Na sali zrobiło się kolorowo od kwiatowych pomponów, których dzieci użyły do naśladowania tanecznych ruchów.


Po prezentacji ostatnich zespołów Pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczestnikom imprezy. Na scenie znów pojawiły się piękne kolorowe motyle raz plemię Simamaka. Na scenę zaproszeni zostali reprezentanci poszczególnych zespołów, którzy odebrali upominki i dyplomy. Na koniec wszyscy pożegnali się piosenką Simamaka. Do widzenia hej! w kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Angielskiej The Land of Singing Butterflies…

Zapraszamy do obejrzenia galerii
6 Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej 2016 r.

6 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies6 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Singing Butterflies:
A Journey to Asia

EDYCJA WOJEWÓDZKA

11 maja 2016 roku już po raz szósty w Lubli­nie odbył się Festi­wal Pio­senki Angiel­skiej The Land of Sin­ging But­ter­flies orga­ni­zo­wany przez Pry­watne Przed­szkole Moty­lek i Pry­watne Dwu­ję­zyczne Przed­szkole Moty­lek z Lublina. Była to już trze­cia z kolei edycja festi­walu orga­ni­zo­wana na skalę woje­wódz­twa, gdyż udział w prze­glądzie wzięły przed­szkola nie tylko z Lublina, ale rów­nież z Kali­nówki, Łęcz­nej, Nałę­czowa, Alek­san­drowa, Kijan, Toma­szowa Lubel­skiego, Świd­nika i Stróży. W sumie na scenie Cen­trum Kon­gre­so­wego Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego wystą­piło 47 zespo­łów, co daje łączną liczbę 640 przed­szkolaków śpie­wa­ją­cych w języku angiel­skim. Przed­szkola wystą­piły w dwóch blo­kach: I blok 9.30–11.30, II blok: 12.00–13.30.

Prze­gląd roz­po­czął się o godzi­nie 9.30. Dyrek­tor Przed­szkola Justyna Cho­le­wiń­ska gorąco przy­wi­tała wszyst­kich uczest­ni­ków pio­senką Hello, Witam Was! Na widowni zro­biło się kolo­rowo od barw­nych kwia­to­wych pom­po­nów, któ­rymi dzieci machały na przy­wi­ta­nie i śpie­wały razem z pro­wa­dzą­cymi. Następ­nie, Pani Dyrek­tor przy­wi­tała spon­so­rów, patro­na­tów oraz przy­by­łych gości kibi­cu­ją­cych przed­szko­la­kom.

Patro­nat nad Prze­glą­dem Pio­senki Angiel­skiej objęły taki insty­tu­cje jak: Kura­tor Oświaty i Wycho­wa­nia w Lubli­nie Teresa Misiuk, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skiego Sła­wo­mir Sosnow­ski, Pre­zy­dent Miasta Lublin Krzysz­tof Żuk.

Pani Dyrek­tor ser­decz­nie podzię­ko­wała za udzie­lone wspar­cie finan­sowe i pomoc w przy­go­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu orga­ni­za­cji tego­rocz­nej imprezy. Główne wspar­cia finan­sowe uzy­skane zostało od Urzędu Mar­szał­kow­skiego. Pani Dyrek­tor podzię­ko­wała za pomoc w orga­ni­za­cji i pro­wa­dze­niu imprezy: Aka­de­mii Karate Daniela Iwanka oraz Stu­dent­kom wydziału Peda­go­giki i Psy­cho­lo­gii. Podzię­ko­wała także firmom, które pomo­gły w orga­ni­za­cji i udzie­liły wspar­cia finan­so­wego: Uni­wer­sy­te­towi Przy­rod­ni­czemu, MPWIKowi, Psz­czółce, Skle­powi Ale­xan­der, Sel­gro­sowi, Olea Secret, Dru­karni Andale, Firmie CreLab, PZU Życie, Spółce Ina­chis.

Aby wpro­wa­dzić dzieci w nastrój festi­walu, po odczy­ta­niu listy spon­so­rów i patro­na­tów na scenie poja­wiły się trzy kolo­rowe motyle oraz smok, któ­rego dzieci nauczyły nowego angiel­skiego słowa a but­ter­fly. Smok wraz z moty­lami zabrał dzieci w podróż po kra­jach Azji.

Podróż po Azji roz­po­częła się od pre­zen­ta­cji flag wybra­nych krajów kon­ty­nentu. Pod­czas uro­czy­stego prze­mar­szu dzieci poznały w języku angiel­skim nazwy Indii, Chin, Fili­pin, Japo­nii, Taj­lan­dii, Turcji oraz Rosji. Następ­nie dzieci z naj­star­szych grup przed­szkol­nych Motylka uro­czy­ście odśpie­wały hymn festi­walu i zapre­zen­to­wały swoje układy muzyczno – ruchowe pod tytu­łem Happy.

W pierwszym bloku wystąpiły kolejno 24 grupy przedszkolnych:

 1. Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole Motylek w Lublinie, Little Butterflies,
  Hymn Festiwalu – uroczyste otwarcie
 2. Niepubliczne Przedszkole Językowe Bursztynekw Lublinie, Gwiazdeczki,
  Coco Jumbo
 3. Przedszkole Nr 57w Lublinie, Chwilka,
  Good Time
 4. Przedszkole Niepubliczne Bajkolandiaw Lublinie, Bajkowe Nutki,
  Old Mc Donald
 5. Niepubliczne Przedszkole Mała Panda w Lublinie, Little Pandas,
  A Cat and a Mouse
 6. Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne Motylek w Lubartowie, Rusałki, Modraszki i Pazie,
  I’m so Happy
 7. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Lublinie(Raclawickie), Grupa VI,
  She’ll Be Coming Round the Mountain
 8. Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek i Przyjaciele w Świdniku(Wyszyńskiego),
  Little Shock, Get Down
 9. Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne ABC w Lublinie, Elfiki,
  Roar like a Lion
 10. Przedszkole Nr 5 (Spokojna) w Lublinie, Tigers,
  The Pinocchio
 11. Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Marzeńw Lublinie, Czarodzieje,
  BINGO
 12. Przedszkole Nr 47w Lublinie, Tęczowe Przedszkolaki,
  The Sun ComesUp
 13. Przedszkole Niepubliczne Odkrywcy talentów w Lublinie, Przedszkole Niepubliczne Odkrywcy Talentów,
  Chinese New Year Song
 14. Przedszkole Parafialne Im.W. H. Koźmińskiego w Lublinie, Japońskie Motyle,
  ButterflyWings
 15. Niepubliczne Przedszkole Kubuś Puchatek i Przyjaciele w Świdniku (Lotników Polskich), Puchatkowy Band,
  It’s Time to Feel Good
 16. Przedszkole Niepubliczne Aniołek w Łęcznej, Aniołki,
  Fingers Family
 17. Przedszkole Nr 15w Lublinie, The Teddy Bears,
  Teddy BearTurnAround!
 18. Przedszkole Nr 10 w Lublinie, Little Monkeys,
  Five Little Monkeys
 19. Niepubliczne Multimedialne Przedszkole Językowe Mały VIP w Kalinówce, Mały Vip,
  Who Says Moo?
 20. Niepubliczne Przedszkole Elfikw Lublinie, Krasnoludki,
  Can an Elephant Jump?
 21. Przedszkole Nr 75w Lublinie, The Robots,
  Robot Song
 22. Niepubliczne Przedszkole Kucykowa Kraina w Kalinówce, Happy Cowboys,
  Emotional Toys
 23. Przedszkole Nr 4 w Świdniku, Joy,
  Don’t worry, Be Happy
 24. Niepubliczne Przedszkole Dzieciaki.pl w Lublinie, Rozśpiewane Dzieciaki.pl,
  Chilli, Chilli

W drugiej części na scenie kolejno zaprezentowały się 23 zespoły:    

 1. Prywatne Przedszkole Motylek w Lublinie, The Singing Butterflies,
  Hymn Festiwalu – uroczyste otwarcie
 2. Prywatne Przedszkole Motylek w Lublinie, The SingingButterflies,
  Happy
 3. Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaczka 2w Lublinie (Startowa), Singing Owls,
  The Pinocchio
 4. Przedszkole Prywatne Entliczek-Pentliczek 2w Lublinie(Dożynkowa), Entliczki,
  Five Little Monkeys Sitting in a Tree
 5. Przedszkole Nr 54w Lublinie, Animals,
  It’s a Dog
 6. Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tęczowy Domek w Świdniku, Elfiki - Świetliki,
  Spring Show
 7. Przedszkole Nr 59w Lublinie, Feelings,
  If You’re Happy
 8. Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaczka w Lublinie (Popiełuszki), Spiewające Sówki,
  HockeyPockey
 9. Przedszkole im. Żeromskiego w Nałęczowie, Zespół Wokalny Grupy III,
  Five Little Rabbits Go out to Play
 10. Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Stonoga w Lublinie (Koryznowej), Stonoga,
  Cool Kids
 11. Przedszkole Prywatne Chatka Puchatka 1 w Lublinie (Kaskadowa), Króliczki,
  Round the Mountain
 12. Przedszkole Leśne Skrzaty w Aleksandrowie, Leśne Skrzaty,
  Little Ladybird
 13. Przedszkole Niepubliczne Aniołek w Kijanach, Kijańskie Aniołki,
  Shapes Song
 14. Przedszkole Niepubliczne Zacisze w Lublinie, Zerówka,
  Five Dinosaurs
 15. Przedszkole w Stróży, Biedronki, Bumblebee
 16. Przedszkole Król Maciuś Iw Lublinie, Maciusiowy Team,
  Yummy in My Tummy
 17. Przedszkole Nr 16w Lublinie, Super Kids,
  Stand by Me
 18. Przedszkole Prywatne Chatka Puchatka 2 w Bogdanówce, Zabki,
  The Farmer in the Dell
 19. Niepubliczne Przedszkole Rodzinne Ziarenko w Lublinie, Poziomki,
  Monkey in the Zoo
 20. Przedszkole Nr 42 w Lublinie, A Kiss,
  Close Your Eyes
 21. Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Stonoga 2  w Lublinie (Struga), Stonoga 2,
  We Can Play on the Big Bass Drum
 22. Przedszkole Niepubliczne Misiaczek w Lublinie, Misiaczki,
  I love You
 23. Przedszkole Prywatne Entliczek-Pentliczek w Lublinie (Agatowa), Entliczki Pentliczki,
  Hokey Pokey
 24. Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim,
  If You’re Happy, Clap Your Hands

W prze­ryw­ni­kach między wystę­pami zespo­łów czas na widowni dzie­ciom umilał Pan Daniel z Panią Pau­liną, Anetą i Mileną. Nau­czy­ciele wcie­lali się w rolę miesz­kań­ców Azji, którzy po kolei pre­zen­to­wali swoje kraje zachę­ca­jąc dzieci do aktyw­nej zabawy.

Podróż do Japo­nii:
Do pierw­szego kraju, do któ­rego zawi­tali była Japo­nia. Tutaj dzieci spo­tkały się z mistrzem karate i jego dwoma pomoc­ni­cami i nauczyły się pod­sta­wo­wych tech­nik karate.

Podróż do Rosji:
Pod­czas podróży po Azji napo­tkały rów­nież tan­ce­rzy rosyj­skich, którzy wyko­nali dla nich taniec poka­zowy do znanej rosyj­skiej pio­senki Kalinka. Dzieci w pięk­nej i zimnej Rosji miały do wyko­na­nia spe­cjalne zada­nie, musiały bowiem usta­wić kolo­rami matrioszki w kolej­no­ści od naj­mniej­szej do naj­więk­szej. Dzieci aktyw­nie i żywo uczest­ni­czyły w tej zaba­wie pozna­jąc kolory: yellow, blue, green, pink, white.  

Podróż do Taj­lan­dii:
W kolejną podróż dzieci poje­chały do magicz­nej Taj­lan­dii. Kraj ten dzie­ciom przed­sta­wiły dzikie zwie­rzęta, które dzieci musiały nazwać w języku angiel­skim oraz naśla­do­wać odgłosy, które wydaja owe zwie­rzęta. Dzieci poznały słowa takie jak: cro­co­dile, monkey, ele­phant oraz tiger.  

Podróż na Fili­piny:
Na Fili­pi­nach dzieci zoba­czyły wielką palmę z rosną­cymi na niej koko­sami. Zada­niem dzieci było wspólne poli­cze­nie koko­sów w języku angiel­skim. Dzieci żwawo i bez­błęd­nie poli­czyły kokosy chórem do 10.

Podróż do Turcji:
W Turcji dzieci poznały dwie Tur­czynki oraz Turka, którzy zapro­sili je do zabawy tanecz­nej z kolo­ro­wymi szar­fami. Dzieci wyko­ny­wały ruchy rodem z Turec­kich ukła­dów.

Podróż do Chin:
Ostat­nim krajem do jakiego wybrały się dzieci były Chiny. W Chi­nach dzieci ponow­nie zoba­czyły wiel­kiego smoka, który zionął ogniem. Dzieci posta­no­wiły ugasić jego ogień i z wilka siłą zaczęły dmu­chać w stronę smoka. Po trzech pró­bach smok upadł na ziemię i jego ogień zgasł.

Po pre­zen­ta­cji ostat­nich zespo­łów Pani Dyrek­tor podzię­ko­wała wszyst­kim uczest­ni­kom imprezy. Na scenę zapro­szeni zostali repre­zen­tanci poszcze­gól­nych zespo­łów, którzy ode­brali upo­minki i dyplomy. Na koniec wszy­scy poże­gnali się pio­senką Good­bye Zegnam Was, a sala po raz ostatni zamie­niła się w barwną, kwia­tową łąkę. Do widze­nia hej! w kolej­nej edycji Festi­walu Pio­senki Angiel­skiej The Land of Sin­ging But­ter­flies…

SPONSOREM 6 EDYCJI JEST FIRMA ALEXANDER - PRODUCENT SERII ZABAWEK EDUKACYJNYCH “Sowa Mądra Głowa”

Zapraszamy do obejrzenia galerii
5 Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej 2015 r.

6 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertlies5 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Singing Butterflies:
A journey to America
EDYCJA WOJEWÓDZKA

Tak było w kwiet­niu 2015 roku!!!
 
28 kwiet­nia 2015 roku już po raz piąty w Lubli­nie odbył się Festi­wal Pio­senki Angiel­skiej The Land of Sin­ging But­ter­flies orga­ni­zo­wany przez Pry­watne Przed­szkola Moty­lek z Lublina. Jubi­le­uszowa edy­cja była drugą z kolei orga­ni­zo­waną imprezą na skalę woje­wódz­twa, gdyż udział w prze­glą­dzie wzięły przed­szkola nie tylko z Lublina, ale rów­nież z Łęcz­nej, Lubar­towa i Świd­nika. W sumie na sce­nie Cen­trum Kon­gre­so­wego Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego wystą­piło 33 zespoły, co daje łączną liczbę 550 przed­szkolaków śpie­wa­ją­cych w języku angiel­skim. Przed­szkola wystą­piły w dwóch blo­kach: I blok 9.30–11.00, II blok: 12.00–13.30.

Prze­gląd roz­po­czął się o godzi­nie 9.30. Dyrek­tor Przed­szkola Justyna Cho­le­wiń­ska gorąco przy­wi­tała wszyst­kich uczest­ni­ków, spon­so­rów, patro­na­tów oraz przy­by­łych gości kibi­cu­ją­cych przed­szkolakom. Tego­roczną edy­cję patro­na­tem hono­ro­wym objął Lubel­ski Kura­tor Oświaty Krzysz­tof Babisz, Pre­zy­dent Mia­sta Lublin Krzysz­tof Zuk, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skiego Sła­wo­mir Sosnow­ski, Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Lubli­nie, Lubel­skie Sma­kuj życie, TVP Lublin oraz Radio Lublin. Spon­so­rami imprezy byli: PZU, SELGROS cash and Carry, Maik Agen­cja Rekla­mowa, INACHIS Cen­trum Ini­cja­tyw Edu­ka­cyj­nych oraz Andale druk i reklama.

Aby wpro­wa­dzić dzieci w muzyczny nastrój festi­walu, po odczy­ta­niu listy spon­so­rów i patro­na­tów imprezy wszy­scy przy­wi­tali się pio­senką Hello witam Was! Na widowni zro­biło się kolo­rowo od barw­nych kwia­to­wych pom­po­nów, któ­rymi dzieci machały na przy­wi­ta­nie. Następ­nie, scena zamie­niła się w Ocean Atlan­tycki, któ­rym pod­bi­jać Nowy Świat pły­nął Krzysz­tof Kolumb. Dzieci od razu odga­dły kim jest owy pan w prze­bra­niu i jakiego doko­nał odkry­cia.

Podróż po Ame­ryce, bo taki tytuł nosiła tego­roczna edy­cja, roz­po­częła się od pre­zen­ta­cji flag wybra­nych kra­jów kon­ty­nentu. Pod­czas uro­czy­stego prze­mar­szu dzieci poznały w języku angiel­skim nazwy Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Kanady, Bra­zy­lii, Mek­syku, Kuby i Baha­mów. Następ­nie dzieci z naj­star­szych grup przed­szkol­nych Motylka uro­czy­ście odśpie­wały hymn festi­walu i zapre­zen­to­wały swoje układy muzyczno – ruchowe pod tytu­łem Cho­co­late i I am an Ani­mal.

W pierwszym bloku wystąpiło kolejno 16 grup przedszkolnych:

 1. PRZEDSZKOLE NR 5 (Spokojna) zespół: Iskierki
  Roly-Poly song
 2. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DWUJĘZYCZNE ABC zespół: Elfiki
  YMCA song
 3. PRZEDSZKOLE NR 5 (Racławickie) zespół: Orange group
  Jelly on the plate song
 4. TĘCZOWE PRZEDSZKOLE NR 47 zespół: Tęczowe Przedszkolaki
  Will you take us to Brazil? song
 5. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DWUJĘZYCZNE MOTYLEK (Lubartów) zespół: Rusałki, Modraszki, Pazie
  Mr. Manners Matters song
 6. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE KRAINA MARZEŃ zespół: Czarodzieje
  Five Little Ducks song
 7. PRZEDSZKOLE NR 57 zespół: Nutki
  Hello song
 8. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MOJE PRZEDSZKOLE zespół: Moje Przedszkole
  You’ve got a friend in me song
 9. PRYWATNE DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK zespół: The Singing Butterflies
  The Children of the World song
 10. PRZEDSZKOLE PRYWATNE ENTLICZEK-PENTLICZEK 2 zespół: Entliczek-Pentliczek 2
  Let’s go to the zoo song
 11. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE W ŚWIDNIKU (Lotników Polskich) zespół: Puchatkowy Band
  Endless Summer song
 12. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BURSZTYNEK zespół: Gwiazdeczki
  Five in the bed song
 13. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE W ŚWIDNIKU (Wyszyńskiego) zespół: Winnie the Pooh’s friends
  Crazy Little Party Girl song
 14. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE RODZINNE ZIARENKO zespół: Flowers
  Hot potato song
 15. PRZEDSZKOLE NR 45 zespół: Biedronki
  BINGO song
 16. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE BYSRY MALUCH zespół: Smiles
  Yum, Yum song

W drugiej części na scenie kolejno zaprezentowało się 15 zespołów:    

 1. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZ. INTEGR. im. Błogosławionej Bolesławy Lament zespół: Promyczki
  Brown girl in the ring song
 2. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJKOLANDIA zespół: Bajkowe Nutki
  Walking in the jungle song
 3. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KUCYKOWA KRAINA zespół: Funny Band
  Hide and seek song
 4. PRYWATNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE AKWARELKI zespół: Akwarelki
  Row, row, row your boat song
 5. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MARTYNKA zespół: Zerówka
  Walking in the jungle song
 6. PRYWATNE PRZEDSZKOLE MOTYLEK zespół: The Singing Butterlfies
  We are the world song
 7. PRZEDSZKOLE NR 75 zespół: Peek-a-boo
  Open shut them song
 8. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ELFIK zespół: Elfiki
  Hoola hoop song
 9. AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE (Popiełuszki) zespół: Happy Owls
  The Farm Animals song
 10. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MARTYNKA BIS zespół: Niedźwiadki
  The Wheels on the bus song
 11. CHATKA PUCHATKA PRZEDSZKOLE PRYWATNE zespół: Kangaroos
  Ears hang low song
 12. PRYWATNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE NIEZAPOMINAJKA zespół: Niezapominajki
  The Clothes song (I’m a cowboy)
 13. AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA 2 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE (Startowa) zespół: Singing Owls
  Walking in the Jungle song
 14. CHATKA PUCHATKA 2 PRZEDSZKOLE PRYWATNE zespół: Froggies
  Spring is here song
 15. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ANIOŁEK W ŁĘCZNEJ zespół: Aniołki
  Pinoccio song


W prze­ryw­ni­kach mię­dzy wystę­pami zespo­łów czas na widowni dzie­ciom umi­lał Pan Daniel z Panią Beatą, Julitą i Mileną. Nau­czy­ciele wcie­lali się w rolę miesz­kań­ców Ame­ryki, któ­rzy po kolei pre­zen­to­wali swoje kraje zachę­ca­jąc dzieci do aktyw­nej zabawy. Do pierw­szego kraju, do któ­rego wspól­nie dopły­nęły były Stany Zjed­no­czone. Tutaj spo­tkali dwie piękne Indianki, które potrze­bo­wały pomocy w poszu­ki­wa­niu sza­lo­nego kow­boja. Dzieci uży­wa­jąc indiań­skich odgło­sów napro­wa­dzały Indianki na jego trop. Dzięki pomocy dzieci kow­boj osta­tecz­nie został zła­pany. Pod­czas podróży po Ame­ryce Pół­noc­nej napo­tkały spor­tow­ców z Kanady, któ­rzy zapro­sili wszyst­kich na roz­grzewkę przed zawo­dami. Wszyst­kie dzieci wzięły udział w ćwi­cze­niach śpie­wa­jąc przy tym wesołą pio­senkę: Ćwicz, ćwicz zawsze rano, razem z tatą, razem z mamą, ćwicz dla zdro­wia i urody, ćwicz! I pij dużo wody! Kolej­nym kra­jem, przez który prze­jeż­dżali to Mek­syk. Kraj ten dzie­ciom od razu sko­ja­rzył się z mek­sy­kań­ską falą, którą wspól­nymi siłami widowni udało się zapre­zen­to­wać. W Bra­zy­lii dzieci tra­fiły na mecz piłki noż­nej, na któ­rym zachę­cane przez che­er­li­derki zagrze­wały do walki gra­czy gło­śnym: here we go! ale, ale, ale! go, go, go! ale, ale, ale! Z lądu stat­kiem wybrali się na pod­bój wysp, na któ­rych odby­wały się tańce. Na Kubie dzieci poznały Kubań­czyka Jose oraz Kubanki, które zapro­siły dzieci do zabawy z kolo­ro­wymi kwia­tami: Kuba, Kuba kolo­rowa do zabawy jest gotowa, Kuba, Kuba kolo­rowa do zabawy woła! Na Baha­mach nato­miast dzieci dostały barwne balo­niki, z któ­rymi odbyły wesoły taniec.

Po pre­zen­ta­cji ostat­nich zespo­łów Pani Dyrek­tor podzię­ko­wała wszyst­kim uczest­ni­kom imprezy i raz jesz­cze przy­po­mniała patro­na­tów i spon­so­rów, dzięki któ­rym festi­wal mógł się odbyć. Na scenę zapro­szeni zostali repre­zen­tanci poszcze­gól­nych zespo­łów, któ­rzy ode­brali upo­minki i dyplomy. Na koniec wszy­scy poże­gnali się pio­senką Good­bye żegnam Was, a sala po raz ostatni zamie­niła się w barwną, kwia­tową łąkę. Do widze­nia hej! w kolej­nej edy­cji festi­walu Pio­senki Angiel­skiej The Land of Sin­ging But­ter­flies…

Zapraszamy do obejrzenia galerii
4 Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej 2014 r.

plakat4 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Sin­ging But­ter­flies

07 kwiet­nia 2014 roku Pry­watne Dwu­ję­zyczne Przed­szkola Moty­lek z Lublina już po raz czwarty zor­ga­ni­zo­wały Festi­wal Pio­senki Angiel­skiej The Land of Sin­ging But­ter­flies. W tym roku impreza odbyła się w Cen­trum Kon­gre­so­wym Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Lubli­nie. Po raz pierw­szy odbyła się edycja woje­wódzka festi­walu. Dzięki temu, zakres imprezy zwięk­szył się i w prze­glą­dzie udział wzięły przed­szkola rów­nież z poza Lublina. Udział w impre­zie zgło­siło 39 zespo­łów muzycz­nych z pla­có­wek woje­wódz­twa lubel­skiego, w tym ponad 600 uczest­ni­ków – małych roz­śpie­wa­nych przed­szkolaków!
 

Festi­wal Pio­senki Angiel­skiej odbył się w dwóch blo­kach, pierw­szy trwał od godziny 9.30 do 11.30, drugi od 12.30 do 14.30. Prze­gląd został uro­czy­ście roz­po­częty przez Panią Justynę Cho­le­wiń­ską – Dyrek­tor Pry­wat­nych Dwu­ję­zycz­nych Przed­szkoli Moty­lek w Lubli­nie. Pani Dyrek­tor powi­tała przy­by­łych gości hono­ro­wych patro­nu­ją­cych festi­wal, dyrek­to­rów przed­szkoli, nauczy­cieli, rodzi­ców dzieci, kibi­ców oraz uczest­ni­ków festi­walu.

W tym roku tema­tem prze­wod­nim festi­walu była podróż do Europy Małego Motylka, który kolejno odwie­dza wybrane kraje euro­pej­skie.


Na scenie poja­wili się nauczy­ciele z sied­mioma fla­gami tychże krajów: Wiel­kiej Bry­ta­nii, Polski, Fran­cji, Włoch, Szwe­cji, Ukra­iny i Hisz­pa­nii. Dzieci zapo­znały się z nazwą angiel­ską i wyglą­dem każdej z flag, po czym dzieci z naj­star­szej grupy Pry­wat­nego Przed­szkola Moty­lek zapre­zen­to­wały układ muzyczno-ruchowy i odśpie­wały spe­cjal­nie stwo­rzony hymn tego­rocz­nej edycji festi­walu: The But­ter­fly Trip.

Następ­nie, na scenie poja­wiły się zespoły z przed­szkoli publicz­nych, nie­pu­blicz­nych, pla­có­wek z Lublina, Świd­nika, Lubar­towa, Łęcz­nej, Toma­szo­wic oraz Puław. W prze­glą­dzie udział wzięli kolejno przed­szkola z pierw­szego bloku (20 zespo­łów), a następ­nie z dru­giego (19 grup).

W pierw­szym bloku wystą­pili:

 1. Zespół Motyl­kowe Nutki z Pry­wat­nego Przed­szkola „Moty­lek” w Lubli­nie w pio­sence The Pen­guin Song
 2. Zespół Gwiaz­deczki z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola Języ­ko­wego „Bursz­ty­nek” w Lubli­nie w pio­sence I like to dance
 3. Zespół Kubu­sie i Sowy z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola „Kubuś Pucha­tek i Przy­ja­ciele” w Lubli­nie w pio­sence Wind the Bobbin up
 4. Zespół Nie­za­po­mi­najka z Przed­szkola „Nie­za­po­mi­najka” w Lubli­nie w pio­sence Six Sticky Buns
 5. Zespół Jagódki z Przed­szkola Rodzin­nego „Zia­renko” w Lubli­nie w pio­sence Wal­king in the Jungle
 6. Zespół Chwilka z Przed­szkola nr 57 w Lubli­nie w pio­sence Friends
 7. Zespół Baj­kowe Nutki z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego „Baj­ko­lan­dia” w Lubli­nie w pio­sence At the Swim­ming Pool
 8. Zespół Kró­liki i Mądre Sowy z Przed­szkola Publicz­nego nr 3 w Łęcz­nej w pio­sence The Weather song
 9. Zespół Przed­szkolaki z abc z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola Dwu­ję­zycz­nego „abc” w Lubli­nie w pio­sence The Lion sleeps toni­ght
 10. Grupa 5 z Przed­szkola nr 66 w Lubli­nie w pio­sence We are happy
 11. Zespół Pazie, Modraszki i Rusałki z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola Dwu­ję­zycz­nego „Moty­lek” w Lubar­to­wie w pio­sence In the Jungle
 12. Zespół Mró­weczki z Przed­szkola nr 75 w Lubli­nie w pio­sence The Ants go Mar­ching
 13. Zespół Puchat­kowe Dzie­ciaki z Przed­szkola Pry­wat­nego „Chatka Puchatka” w Lubli­nie w pio­sence Five Little Pig­gies
 14. Zespół Pin­gwinki z Przed­szkola Publicz­nego nr 2 w Łęcz­nej w pio­sence The Ani­mals song
 15. Zespół Moje Przed­szkole z Przed­szkola „Moje Przed­szkole” w Lubli­nie w pio­sence Ten in the Bed
 16. Zespół Sto­noga z Przed­szkola „Sto­noga” w Lubli­nie w pio­sence I am the Music Man
 17. Zespół The Smiles z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola „Bystry Maluch” w Lubli­nie w pio­sence Let’s do the num­bers rumba
 18. Zespół Puchat­kowe dzie­ciaki z Przed­szkola Pry­wat­nego „Chatka Puchatka 2” w Lubli­nie w pio­sence Wal­king in the Jungle
 19. Zespół Sowy Mądre Głowy z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola „Kubuś Pucha­tek i Przy­ja­ciele” w Lubli­nie w pio­sence What can you do?
 20. Zespół Kaczuszki z Przed­szkola nr 5 w Lubli­nie w pio­sence Five Little Ducks


Następ­nie kolejno swoje talenty zapre­zen­to­wały dzieci z II bloku:

 1. Zespół The Sin­ging But­ter­flies z Pry­wat­nego Dwu­ję­zycz­nego Przed­szkole „Moty­lek” w Lubli­nie w pio­sence The Super­man Song
 2. Zespół Little Stars z Przed­szkola „Aka­de­mia Przed­szkolaczka” w Lubli­nie w pio­sence Wal­king in the Jungle
 3. Zespół Spar­kles z Przed­szkola nr 54 w Lubli­nie w pio­sence The House Song
 4. Zespół Entli­czek Pen­tli­czek z Przed­szkola „Entli­czek Pen­tli­czek” w Lubli­nie w pio­sence One Little Finger
 5. Zespół Kora­liki z Publicz­nego Przed­szkola w Górze Puław­skiej w pio­sence The Hokey Cocke
 6. Zespół Dzwo­neczki z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola „Dzwo­ne­czek” w Lubli­nie w pio­sence What a Won­der­ful World
 7. Zespół Pro­myczki z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi im. bł. Bole­sławy Lament w Lubli­nie w pio­sence Wal­king in the Jungle
 8. Zespół Gołą­beczki z Przed­szkola im. Boha­te­rów 3-go Pułku Pie­choty i Dywi­zji Wojska Pol­skiego w Gołę­biu w pio­sence Can you help me, please?
 9. Zespół Kra­sno­ludki z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola „Elfik” w Lubli­nie w pio­sence A Sailor went to sea
 10. Grupa Inten­sywna z Przed­szkola nr 37 w Lubli­nie w pio­sence What’s the Weather like?
 11. Zespół Smyki z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola „Smyk” w Toma­szo­wi­cach w pio­sence She’ll be coming from the Moun­tians
 12. Zespół Bie­dronki z Przed­szkola nr 45 w Lubli­nie w insce­ni­za­cji słowno-muzycz­nej Old Mc Donald and his Ani­mals
 13. Zespół Misiaki z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola „Mała Panda” w Lubli­nie w pio­sence Five Little Mon­keys
 14. Zespół Aniołki z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola „Anio­łek” w Lubli­nie w pio­sence Five Lit­tle­Mon­keys
 15. Zespół Archi­tekci z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego „Odkrywcy Talen­tów” w Lubli­nie w pio­sence Woof says the Dog
 16. Zespół Śpie­wa­jące Przed­szkolaki z Przed­szkola „Aka­de­mia Przed­szkolaczka 2” w Lubli­nie w pio­sence The more we Get togo­ther
 17. Zespół Sin­ging Stars z Przed­szkola „Akwa­relki” w Lubli­nie w pio­sence The Wheels on the Bus
 18. Grupa III z Przed­szkola Dwu­ję­zycz­nego „Mały Euro­pej­czyk” w Lubli­nie w pio­sence The World of Oppo­si­tes
 19. Zespół Sin­ging Horses z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola „Kucy­kowa Kraina” w Świd­niku w pio­sence Woof says the Dog

Pod­czas festi­walu dzieci nie tylko miały okazję zapre­zen­to­wać swoje zdol­no­ści muzyczne, języ­kowe oraz arty­styczne, ale rów­nież brały udział w przy­go­to­wa­nych przez nauczy­cieli przed­szkola Moty­lek prze­ryw­ni­kach – zaba­wach, w któ­rych utrwa­lały słowa hymnu festi­walu, witały się w sied­miu języ­kach, roz­po­zna­wały flagi klu­czo­wych krajów, pozna­wały ich anglo­ję­zyczne nazwy: UK, Poland, France, Italy, Sweden, Ukra­ine, Spain. Dobrą zabawę nie­wąt­pli­wie zagwa­ran­to­wał dzie­ciom Pan Daniel Iwanek, nauczy­ciel karate, który roz­ba­wiał dzieci wcie­la­jąc się po kolei w rolę przed­sta­wi­cieli róż­nych krajów. Dzięki odpo­wied­niej cha­rak­te­ry­za­cji, dzieci bez waha­nia roz­po­zna­wały odpo­wied­nią flagę reagu­jąc na nią lasem barw­nych pom­po­nów przy­go­to­wa­nych dla każ­dego uczest­nika.

Pod­czas przerw między wystę­pami dzie­ciom bio­rą­cym udział w festi­walu czas umi­lały zabawy muzyczno-ruchowe orga­ni­zo­wane przez wystę­pu­jące na scenie nauczy­cielki. W tym roku tema­tem prze­wod­nim festi­walu była podróż po świe­cie, nauczy­cielki wcie­liły się więc w rolę przed­sta­wi­cieli kon­ty­nen­tów i zapro­siły dzieci do wspól­nej zabawy nawią­zu­ją­cej do kon­ty­nen­tów. Pod­czas przerw dzieci miały okazję nauczyć się pio­senki o kon­ty­nen­tach oczy­wi­ście w języku angiel­skim.

Stała inte­rak­cja z widow­nią, cie­kawe pro­po­zy­cje zabaw pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cielki, kolo­rowa, przy­jemna dla oka deko­ra­cja oraz rado­sna muzyka spra­wiły, że orga­ni­zo­wany przez nasze przed­szkola festi­wal był atrak­cyjny w swej formie dla przy­by­łych dzieci. Wszystko po to, by poka­zać przed­szkolakom, że nauka języka angiel­skiego jest wspa­niałą przy­godą i dosko­nałą zabawą.

Na zakoń­cze­nie II Prze­glądu Przed­szkol­nej Pio­senki Angiel­skiej The Land Of Sin­ging But­ter­flies Pani Dyrek­tor Justyna Cho­le­wiń­ska uro­czy­ście podzię­ko­wała wszyst­kim uczest­ni­kom za wspa­niałe pre­zen­ta­cje oraz wrę­czyła dyplomy i atrak­cyjne upo­minki dla każ­dego dziecka – książki do nauki języka angiel­skiego ufun­do­wane przez spon­so­rów festi­walu, którzy pod­czas imprezy zostali dwu­krot­nie wyczy­tani. Zapro­siła także przy­byłe przed­szkola do udziału w kolej­nej edycji festi­walu, która odbę­dzie się już za rok.

Patro­naty i spon­so­rzy festi­walu

Patro­nat festi­walu:
Krzysz­tof Hetman Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skiego
Krzysz­tof Babisz Lubel­ski Kura­tor Oświaty
Krzysz­tof Żuk Pre­zy­dent Miasta Lublin (Patro­nat Hono­rowy)

Spon­so­rzy festi­walu:
PZU
Bank Spół­dziel­czy w Białej Podla­skiej
Express Publi­shing
Egis
INACHIS Cen­trum Ini­cja­tyw Edu­ka­cyj­nych
Mer­ka­tor

Patro­nat medialny:
TVP Lublin
Radio LUBLIN
Maik Agen­cja Rekla­mowa
Bliżej Przed­szkola

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii
3 Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej 2013 r.

plakat3 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Sin­ging But­ter­flies:


17 i 18 kwiet­nia 2013 roku dzieci z pla­có­wek przed­szkol­nych z Lublina pre­zen­to­wały swoje zdol­no­ści wokalno-języ­kowe na scenie Domu Kul­tury LSM przy ulicy Walen­roda 4.

Głów­nym celem festi­walu było jak co roku pro­mo­wa­nie edu­ka­cji anglo­ję­zycz­nej dzieci w wieku przed­szkol­nym, a dodat­ko­wym celem w tym roku było zapo­zna­nie dzieci z nazwami kon­ty­nen­tów, oraz ich kul­tu­rom. Dzieci miały okazję nauczyć się pio­senki „The con­ti­nent song” oraz zapo­znać się z poło­że­niem kon­ty­nen­tów na mapie.

Festi­wal po raz kolejny (edycja III) zapeł­nił salę Domu Kul­tury po brzegi, gdyż do wystę­pów zgło­siło się aż 21 pla­có­wek. Festi­wal został objęty Hono­ro­wym Patro­na­tem Lubel­skiego Kura­to­rium Oświaty. Od rana miało miej­sce reje­stro­wa­nie wszyst­kich uczest­ni­ków i usa­dza­nie widowni. O godzi­nie 9.30 Pani Dyrek­tor pla­có­wek Justyna Cho­le­wiń­ska otwo­rzyła III Prze­gląd Pio­senki Angiel­skiej, powi­tała gości hono­ro­wych, oraz zapro­siła na scenę Pry­watne Przed­szkole Moty­lek, oraz Pry­watne Dwu­ję­zyczne Przed­szkole Moty­lek aby swoim wystę­pem zapo­cząt­ko­wały występy sce­niczne.


 

 I dzień prze­glądu:

Jako pierwsi wystą­pili gospo­da­rze otwie­ra­jąc zara­zem występy sce­niczne dzieci. Pry­watne Przed­szkole Moty­lek zapre­zen­to­wało się u ukła­dzie tanecz­nym „Cza, cza”, nato­miast Pry­watne Dwu­ję­zyczne Przed­szkole Moty­lek przed­sta­wiło musi­ca­lowy kawa­łek muzyczno-taneczny „Sin­ging in the rain”.

Następ­nie w kolej­no­ści pre­zen­to­wały się nastę­pu­jące zespoły:

 

 1. Pry­watne Przed­szkole Entli­czek-Pen­tli­czek w utwo­rze „In the jungle the lion sleeps toni­ght
 2. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Dwu­ję­zyczne ABC w utwo­rze „The sce­le­ton dance”
 3. Przed­szkole nr36 w utwo­rze „Coun­ting by tens”
 4. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Języ­kowe Bursz­ty­nek w utwo­rze „The food song”
 5. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Bystry Maluch w pio­sence „Big red car”,
 6. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Mar­tynka w utwo­rze „Love is good for a family”
 7. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Mar­tynka Bis w pio­sence „Six red apples”
 8. Przed­szkole Akwa­relki w pio­sence „Twin­kle, twin­kle”
 9. Aka­de­mia Przed­szkolaczka ul. Popie­łuszki w pio­sence „Hokey pokey”
 10. Aka­de­mia Przed­szkolaczka ul. Star­towa w utwo­rze „Spring song”
 11. Przed­szkole 45 w utwo­rze „We like pussy cat”

II dzień prze­glądu:

Jako pierwsi ponow­nie wystą­pili gospo­da­rze festi­walu a następ­nie w kolej­no­ści:

 1. Pry­watne Przed­szkole Arty­styczno-Języ­kowe Nie­za­po­mi­najka w utwo­rze „Put on your shoes”
 2. Przed­szkole 47 w utwo­rze „Who’s in the jungle?”
 3. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Rodzinne Zia­renko w pio­sence „Ba, ba black sheep”
 4. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Muzyczne Sto­noga w utwo­rze „Teddy says”,
 5. Przed­szkole Pry­watne Chatka Puchatka w pio­sence „Picnic song”
 6. Przed­szkole Pry­watne Chatka Puchatka w utwo­rze „The wheels on the bus”
 7. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Mała Panda w pio­sence „Roly, poly”,
 8. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Baj­ko­lan­dia w utwo­rze „Swin­ging”
 9. Nie­pu­bliczne Przed­szkole Elfik w pio­sence „Mmm… deli­cious song”

Pod­czas przerw między wystę­pami dzie­ciom bio­rą­cym udział w festi­walu czas umi­lały zabawy muzyczno-ruchowe orga­ni­za­owane przez wystę­pu­jące na scenie nauczy­cielki. W tym roku tema­tem prze­wod­nim festi­walu była podróż po świe­cie, nauczy­cielki wcie­liły się więc w rolę przed­sta­wi­cieli kon­ty­nen­tów i zapro­siły dzieci do wspól­nej zabawy nawią­zu­ją­cej do kon­ty­nen­tów. Pod­czas przerw dzieci miały okazję nauczyć się pio­senki o kon­ty­nen­tach oczy­wi­ście w języku angiel­skim.

Spon­so­rzy

W tym roku nasz festi­wal został hojnie obda­ro­wany upo­min­kami dla dzieci. Dzięki uprzej­mo­ści spon­so­rów każde dziecko mogło dostać drobny upo­mi­nek. Upo­minki ufun­do­wały nastę­pu­jące firmy, pla­cówki, orga­ni­za­cję oraz osoby pry­watne:

 • Urząd Mar­szał­kow­ski Lublin
 • Wydaw­nic­two MM Publi­ka­tions
 • CRH Plaza Lublin
 • PZU
 • Cumu­lus Agen­cja Rekla­mowa
 • Studio Adam Galant
 • CreLab – Labo­ra­to­rium Kre­acji
 • Nie­pu­bliczna Porad­nia Psy­cho­lo­giczno-Peda­go­giczna Tram­po­lina
 • Wydaw­nic­two Mac­mi­lan
 • Moje Bam­bino
 • Księ­gar­nia Polan­glo Sp. zo. o.
 • Restau­ra­cja Oran­że­ria
 • Orga­nic Pack
 • INACHIS Cen­trum Ini­cja­tyw Edu­ka­cyj­nych
 • Pry­watne Przed­szkola Moty­lek
 • Rodzice (ul. Jutrzenki): Karo­liny Kle­pacz, Mai i Szy­mona Szew­czy­ków
 • Rodzice (Al. War­szaw­ska): Oliwii Hajduk, Szy­mona Pod­stawki
Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii
2 Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej 2012 r.

plakat2 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Sin­ging But­ter­flies:


10 i 11 maja 2012 na deskach sceny Domu Kul­tury LSM przy ul. Wal­len­roda 4 w Lubli­nie już po raz drugi przed­szkolaki z Lublina i okolic pre­zen­to­wały swoje zdol­no­ści anglo­ję­zyczne. II edycja Prze­glądu Przed­szkol­nej Pio­senki Angiel­skiej The Land Of Sin­ging But­ter­flies, orga­ni­zo­wa­nego przez nasze przed­szkola w tym roku cie­szyła się dużym zain­te­re­so­wa­niem lubel­skich przed­szkoli. Ponadto nasz festi­wal został objęty Hono­ro­wym Patro­na­tem Lubel­skiego Kura­to­rium Oświaty. Do udziału w II prze­glądzie zgło­siło się 20 przed­szkoli z Lublina oraz 1 przed­szkole z Chełma. Głów­nym celem festi­walu jest pro­mo­wa­nie edu­ka­cji anglo­ję­zycz­nej dzieci w wieku przed­szkol­nym.

II Prze­gląd Przed­szkol­nej Pio­senki Angiel­skiej popro­wa­dziła Pani Dyrek­tor Justyna Cho­le­wiń­ska, która o godzi­nie 9: 30 uro­czy­ście przy­wi­tała przy­by­łych gości, a przede wszyst­kim Panią Wice­ku­ra­tor Oświaty Annę Szcze­piń­ską oraz Panią Wizy­ta­tor Jolantę Piątek. Wspól­nie z Panią Dyrek­tor festi­wal pro­wa­dzili nauczy­ciele języka angiel­skiego: Pani Milena Sobótka oraz Pani Kata­rzyna Ostrow­ska.

 I dzień prze­glądu:

Jako pierwsi wystą­pili gospo­da­rze – dzieci z Przed­szkoli MOTYLEK,
które zapre­zen­to­wały dwu­ję­zyczną opo­wieść muzyczno – ruchową „Na łące”.

Następ­nie wystą­piły kolejno:

 • Przed­szkole Nr 57 w Lubli­nie,
 • Nie­pu­bliczne Przed­szkole Rodzinne Zia­renko;
 • Przed­szkole Nr 47 w Lubli­nie;
 • Nie­pu­bliczne Przed­szkole Inte­gra­cyjne ARKA z Chełma;
 • Przed­szkole Nie­pu­bliczne Baj­ko­lan­dia;
 • Przed­szkole Pry­watne Entli­czek – Pen­tli­czek 2;
 • Przed­szkole Nr 15 w Lubli­nie;
 • Przed­szkole Pry­watne Chatka Puchatka;
 • Pry­watne Przed­szkole Języ­kowo – Arty­styczne Nasze Przed­szkole.


II dzień prze­glądu:

Jako pierw­sze wystą­piły przed­szkolaki z Pry­wat­nego Przed­szkola MOTYLEK w Lubli­nie, które zaśpie­wały pio­senkę pt. The ants go mar­ching.

Następ­nie kolejno swoje talenty zapre­zen­to­wały dzieci z:

 • Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA przy ul. Popie­łuszki 28d w Lubli­nie;
 • Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA przy ul. Star­to­wej 16 w Lubli­nie;
 • Przed­szkola Nr 36 w Lubli­nie;
 • Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola BYSTRY MALUCH;
 • Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola ELFIK;
 • Przed­szkola Nr 37 w Lubli­nie;
 • Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola MARTYNKA;
 • Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola MARTYNKA BIS;
 • Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola Języ­ko­wego BURSZTYNEK;
 • Pry­wat­nego Przed­szkola Arty­styczno Języ­ko­wego NIEZAPOMINAJKA.

W prze­rwach między wystę­pami czas przy­by­łym dzie­ciom umi­lały nauczy­cielki z Przed­szkoli MOTYLEK, które prze­brane za owady pro­wa­dziły róż­no­rodne zabawy języ­kowe z widow­nią. Dzieci poznały angiel­skie nazwy zwie­rzą­tek i owadów zamiesz­ku­ją­cych łąkę tj. but­ter­fly­/mo­tyl, bee/ dra­gon­fly­/ważka, bee/psz­czoła, sna­il/śli­mak, gras­shop­pe­r/ko­nik polny, ant/m­rówka, spi­de­r/pa­jąk czy lady­bu­g/bie­dronka.

Wspól­nie z ważką powtó­rzyły angiel­skie liczeb­niki, razem z koni­kiem polnym poba­wiły się w zabawę ruchową „Spider says”. Bie­dronka zapro­siła dzieci do zabawy utrwa­la­ją­cej nazwy kolo­rów w języku angiel­skim, nato­miast psz­czółka roz­ru­szała widow­nię znaną angiel­ską zabawą muzyczno – ruchową „Head and sho­ul­ders”. Na scenie poja­wił się też stary, zmę­czony śli­ma­czek, któ­rego zada­niem było wyko­ny­wa­nie pole­ceń widowni. W ostat­niej zaba­wie języ­ko­wej, pro­wa­dzo­nej przez motylka, dzieci bio­rące udział w festi­walu miały moż­li­wość powtó­rze­nia i utrwa­le­nia nowo pozna­nych słówek.

Stała inte­rak­cja z widow­nią, cie­kawe pro­po­zy­cje zabaw języ­ko­wych pro­wa­dzo­nych przez prze­brane nauczy­cielki, kolo­rowa, przy­jemna dla oka deko­ra­cja oraz rado­sna muzyka spra­wiły, że orga­ni­zo­wany przez nasze przed­szkola festi­wal był atrak­cyjny w swej formie dla przy­by­łych dzieci. Wszystko po to, by poka­zać przed­szkolakom, że nauka języka angiel­skiego jest wspa­niałą przy­godą i dosko­nałą zabawą.

Na zakoń­cze­nie II Prze­glądu Przed­szkol­nej Pio­senki Angiel­skiej The Land Of Sin­ging But­ter­flies Pani Dyrek­tor Justyna Cho­le­wiń­ska uro­czy­ście podzię­ko­wała wszyst­kim uczest­ni­kom za wspa­niałe pre­zen­ta­cje oraz wrę­czyła dyplomy i atrak­cyjne upo­minki ufun­do­wane przez spon­so­rów festi­walu. Zapro­siła także przy­byłe przed­szkola do udziału w kolej­nej edycji festi­walu, która odbę­dzie się już za rok.
Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii
1 Przegląd Przedszkolnej Piosenki Angielskiej 2011 r.

plakat1 PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ
The Land of Sin­ging But­ter­flies

12 maja 2011 r. po raz pierw­szy odbył się PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ orga­ni­zo­wany przez nasze przed­szkole.

Popro­wa­dziła go Pani Dyrek­tor Justyna Cho­le­wiń­ska, która z uśmie­chem powi­tała wszyst­kich gości oraz skie­ro­wała słowa podzię­ko­wa­nia do spon­so­rów, dzięki którym wszy­scy uczest­nicy otrzy­mali atrak­cyjne nagrody. W rolę kon­fe­ran­sjera wcie­liła się rów­nież Pani Milena Sobótka, która za pomocą magicz­nego zaklę­cia prze­nio­sła wszyst­kie dzieci do Krainy Śpie­wa­ją­cych Motyli.

Po uro­czy­stym powi­ta­niu przed­szkoli, które wzięły udział w prze­glą­dzie, Pani Dyrek­tor w towa­rzy­stwie roz­śpie­wa­nych motyl­ków zachę­ciła uczest­ni­ków do zaśpie­wa­nia hymnu festi­walu. Wesoła melo­dia por­wała wszyst­kie dzieci na widowni do tańca i wspól­nego śpiewu.

Zabawa roz­po­częła się na dobre…

 

 

 

 

 

 

W I Prze­glą­dzie Przed­szkol­nej Pio­senki Angiel­skiej wzięło udział 13 lubel­skich przed­szkoli.

Jako pierw­sze, swoje umie­jęt­no­ści wokalne zapre­zen­to­wały przed­szko­laki z zespołu CHWILKA Przed­szkola nr 57 w Lubli­nie. 25 oso­bowa grupa woka­li­stów dziel­nie wkro­czyła na scenę, by zaśpie­wać utwór pt. Family Day.
Kolejny zespół już szy­ko­wał się do występu, gdy spokój widzów zakłó­ciła wesoła psz­czółka BEE. Wszy­scy miesz­kańcy Krainy Śpie­wa­ją­cych Motyli dosko­nale wiedzą, że BEE uwiel­bia rymo­wan­ki… Psz­czółka, widząc tyle roze­śmia­nych dzieci nie mogła się powstrzy­mać i posta­no­wiła przy­łą­czyć się do weso­łej zabawy oraz zapro­sić dzieci do wspól­nego rymo­wa­nia.


Gdy psz­czółka BEE zmę­czona zabawą udała się na odpo­czy­nek, nad­szedł czas na występ repre­zen­tan­tów Nie­pu­blicznego Przed­szkola BAJKOLANDIA, z któ­rego na festi­wal przy­były dwie grupy wokalne. Pierw­szą grupą, która się zapre­zen­to­wała, była grupa 4-let­nich SŁONECZEK. Dzieci roz­bu­jały publicz­ność pio­senką pt. Monkey swing. Następ­nie wystą­pił zespół dzieci 5–6 let­nich – TYGRYSKI, który prze­niósł nas w czas bez­tro­skich waka­cji spę­dza­nych na sło­necz­nej plaży i zaśpie­wał utwór pt. Come to a picnic!

Następ­nym zespo­łem śpie­wa­ją­cych przed­szkolaków, był zespół SEZAMKI z Rodzin­nego Przed­szkola ZIARENKO. 18–oso­bowa grupa woka­li­stów umi­liła czas widzów utwo­rem pt. The Three Bears and Gol­di­locks.

Miesz­kańcy Krainy Śpie­wa­ją­cych Motyli często wpa­dają w tara­pa­ty… Pewien roz­tar­gniony Śli­ma­czek SNAIL lubi bujać w obło­kach i myśleć o nie­bie­skich mig­da­łach, przez co ciągle zapo­mina gdzie jest jego domek! Ale od czego ma się przy­ja­ciół? Śli­ma­czek SNAIL przy­był na scenę z prośbą o pomoc w odna­le­zie­niu swo­jego domku… Na szczę­ście czujni widzo­wie roz­wiali wszyst­kie smutki i zmar­twie­nia Śli­maczka, poma­ga­jąc mu odna­leźć jego małe miesz­kanko, które prze­cież zawsze nosi przy sobie…

Gdy ślimak ura­do­wany odna­le­zie­niem domku mógł spo­koj­nie powró­cić do codzien­nych zajęć, na scenę dziar­skim kro­kiem wkro­czył kolejny zespół – 30 oso­bowa grupa przed­szkolaków z Nie­pu­blicznego Przed­szkola MOJE PRZEDSZKOLE. Dzieci utwo­rem pt. Colo­urs, prze­nio­sły widzów w świat nie­skoń­czo­nej liczby barw.

Aby umilić dzie­ciom czas ocze­ki­wa­nia na kolejny występ, Pani Milena zapro­siła dzieci do ponow­nego zaśpie­wa­nia Hymnu Festi­walu. W mgnie­niu oka wszyst­kie przed­szko­laki były gotowe do wspól­nego tańca i śpiewu. Dom Kul­tury przy ul. Wal­len­roda roz­brzmie­wał ich rado­snym śpie­wem, a zabawa
trwała w naj­lep­sze niczym kar­na­wał w Rio!!!

W końcu nade­szła chwila ocze­ki­wana długo przez przed­szko­laki z Pry­wat­nego Dwu­ję­zycz­nego Przed­szkola MOTYLEK przy al. War­szaw­skiej. 12 – oso­bowa grupa dzieci w wieku od 3 do 5 lat zja­wiła się na scenie by zaba­wić publicz­ność utwo­rem pt. Five Little Ducks. Małe Motylki zapre­zen­to­wały nie tylko zdol­no­ści wokalne ale rów­nież taneczne!

Następ­nie na scenie zja­wiła się 15 – oso­bowa grupa Motyl­kowe Nutki z Pry­wat­nego Przed­szkola MOTYLEK przy ul. Jutrzenki. Mimo „zło­śli­wo­ści rzeczy mar­twych”, która zmu­siła motylki do występu a’ca­pella, dzieci świet­nie sobie pora­dziły i z wiel­kimi uśmie­chami na buziach zapro­siły widzów do wspól­nej zabawy utwo­rem Hokey Cokey.

Jak wia­domo, miesz­kańcy Krainy Śpie­wa­ją­cych Motyli to stwo­rze­nia malut­kie, jednak żadne z nich nie lubi pozo­stać nie­zau­wa­żone. I tak o to, na scenie zja­wiła się bie­dro­neczka LADYBIRD, która szczyci się swoimi pięk­nymi kro­pecz­kami. Ma ich tak dużo, że sama nie potrafi ich poli­czyć, co przy­pra­wia ją o zawrót głowy! Na szczę­ście widzo­wie to świetni mate­ma­tycy, którzy z łatwo­ścią poli­czyli wszyst­kie kropki!!!

Gdy ura­do­wana LADYBIRD mogła dalej bez­tro­sko spę­dzać czas zachwy­ca­jąc się urodą swoich kro­pe­czek, na scenie poja­wił się kolejny zespół wokalny – 6 – oso­bowa Grupa Star­sza­ków z Pry­wat­nego Przed­szkola Arty­styczno Języ­ko­wego NASZE PRZEDSZKOLE. Woka­li­ści utwo­rem „Magic carpet” zabrali widzów w pełną przy­gód podróż na magicz­nym dywa­nie.

Kolejną grupą, która zapre­zen­to­wała się na roz­śpie­wanej scenie, był zespół Tęczowe Przed­szko­laki
z Przed­szkola nr 47 w Lubli­nie. 24 – oso­bowa grupa dzieci w wieku od 5 do 6 lat zachwy­ciła widzów pory­wa­ją­cym do tańca utwo­rem The Wheels on the Bus. Dzieci dały popis nie tylko umie­jęt­no­ści wokal­nych, ale rów­nież wzbo­ga­ciły swój występ ryt­micz­nym tańcem.

Popisy małych arty­stów nie­spo­dzie­wa­nie prze­rwał pewien roz­bry­kany, uwiel­bia­jący sza­lone zabawy Konik Polny GRASSHOPPER! Jako, że całe dnie spędza na ska­ka­niu, nikogo nie zdzi­wił fakt, że zapro­sił do wspól­nych figli dzieci z widowni. Ska­ka­nie bywa zaraź­li­we… po chwili wszy­scy uczest­nicy festi­walu zamie­nili się w sprytne koniki polne i nie zwa­ża­jąc na zmę­cze­nie ska­kały do utraty tchu.

Po sza­lo­nych har­cach z GRASSHOPPER’EM nad­szedł czas na pre­zen­ta­cję kolej­nego przed­szkola. Na scenę wkro­czył pierw­szy z dwóch zespo­łów wokal­nych z Nie­pu­blicznego Przed­szkola Języ­ko­wego BURSZTYNEK. 17 – oso­bowy zespół 4– let­nich PROMYCZKÓW zapre­zen­to­wał utwór pt. The Woolf is in the Wood Today. Drugi zespół – 16 – oso­bowa grupa 5–6-let­nich GWIAZDECZEK zachwy­cił widzów wyko­na­niem utwo­rów The Food Song, The Alpha­bet Rock.

Jako kolejne, zapre­zen­to­wało się Nie­pu­bliczne Przed­szkole ELFIK. 8 – oso­bowy zespół KRASNOLUDKI zamie­nił się w roz­śpie­wane zwie­rzaki i roz­ru­szał widow­nię ryt­micz­nym, pory­wa­ją­cym do tańca utwo­rem Run, run, run song.

Zach­wy­cona wystę­pami roz­śpie­wa­nych arty­stów, na scenie poja­wiła się zie­lona gąsie­niczka CATERPILLAR, która z nie­cier­pli­wo­ścią czeka na prze­obra­że­nie się w motylka. Co tu dużo mówić, jak na prawie-motylka przy­stało, CATERPILLAR lubi pre­zen­to­wać swoje wdzię­ki… pochwa­liła się więc przed widzami swoją urodą i siłą oraz zapro­siła dzieci do wspól­nej zabawy.

Gdy CARTEPILAR zado­wo­lona z siebie udała się w zaciszne miej­sce by zawi­nąć się w kokon i ocze­ki­wać na prze­obra­że­nie w motyla, przy­szedł czas na występ dzieci z Pry­wat­nego Przed­szkola Arty­styczno – Języ­ko­wego NIEZAPOMINAJKA. 4– oso­bowa grupa Nie­za­po­mi­na­jek zapro­siła nas w podróż wśród błę­kit­nych obło­ków i zaśpie­wała utwór pt. I am the pilot.

Jako kolejny, wystą­pił 12 – oso­bowy zespół HAPPY TWISTERS – 5–7latki z Nie­pu­blicznego Przed­szkola AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA znaj­du­jącego się przy ul. Popie­łuszki. Przed­szko­laki prze­nio­sły widzów w sza­lone lata 60 – te i zaśpie­wały znany prze­bój Chubby Chec­ke­r’a – Let’s twist again! Rytm twista porwał do tańca nie tylko dzieci ale i doro­słą część widow­ni…

Ostat­nim przed­szkolem, które zapre­zen­to­wało się pod­czas I PRZEGLĄDU PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ było Nie­pu­bliczne Przed­szkole AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA znaj­du­jące się przy
ul. Star­to­wej. 17 – oso­bowa grupa dzieci 6–7 let­nich – OKRUSZKI zaśpie­wała pio­senkę pt. Point to the window.

I tak oto I PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNEJ PIOSENKI ANGIELSKIEJ dobiegł końca…
Pani Dyrek­tor uro­czy­ście zakoń­czyła Festi­wal wrę­cza­jąc uczest­ni­kom dyplomy i nagrody. Była rów­nież chwila dla foto­re­por­te­rów, którzy uwień­czyli wznio­słe chwile pamiąt­ko­wymi foto­gra­fia­mi… Pod­czas Prze­glądu nie zabra­kło dobrej zabawy i wra­żeń… Ten dzień z pew­no­ścią na długo pozo­sta­nie w pamięci wszyst­kich uczest­ni­ków.

Na szczę­ście, kolejny PRZEGLĄD… JUŻ ZA ROK!!!
CZEKAMY Z NIECIERPLIWOŚCIĄ!!! DO ZOBACZENIA NIEBAWEM?

Zapra­szamy do obej­rze­nia gale­rii


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej