Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Myślenie krytyczne
uczymy myślenia i samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 
     
     
  Edukacja przez działanie
organizujemy działania i przestrzeń do uczenia się
 
     
     
  Język angielski 
stawiamy na codzienny kontakt z językiem angielskim
 
     
     
  Stawiamy na współpracę
uczymy pracy zespołowej
 
     
     
  Scrum for kids
stawiamy na samodzielności i odpowiedzialność w pracy z dziećmi
 
     
Edu­ka­cja dwu­ję­zyczna w Przedszkolach Motylek  

Edukacja dwu­ję­zyczna w przed­szkolach Moty­lek

W przed­szkolach Moty­lek
pro­wa­dzimy edu­ka­cję w języku pol­skim i w języku angiel­skim. Dbając o naj­sku­tecz­niej­szy i naj­bar­dziej natu­ralny sposób nauki dzieci doko­nu­jemy kore­la­cji treści polsko i anglo­ję­zycz­nych, umoż­li­wia­jący dzie­ciom natu­ralne i wie­lo­aspek­towe pozna­wa­nie wiedzy w języku pol­skim i języku angiel­skim.

Zapew­niamy dzie­ciom codzienny kon­takt z języ­kiem angiel­skim poprzez zaję­cia pro­wa­dzone przez angli­stę zatrud­nio­nego na etat oraz rutyny sto­so­wane przez wszyst­kich nauczy­cieli pra­cu­ją­cych w pla­cówce.

Nauka języka angiel­skiego opiera się o autor­ski pro­gram edu­ka­cji anglo­ję­zycz­nej sta­no­wiący zakres, treści, metod i roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych będą­cych naj­waż­niej­szymi prak­ty­kami przed­szkola w nauce języka angiel­skiego… 

   

 

Zabawy
muzyczno
ruchowe
 

Przegląd
Przedszkolnej
Piosenki
Angielskiej

 

Rutyny
anglojęzyczne

 

 

Program
Jolly Phonics
 

Codzienny
kontakt
z językiem
angielskim

 

  Korelacja treści
polsko
i anglojęzycznych


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej