Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Praca metodą projektu
uczymy dzieci prezentować swoją wiedzę
 
     
     
  Wartości i kultura
budujemy dobre relacje
 
     
     
  Przegląd Piosenki Angielskiej
organizujemy coroczną imprezę kulturalno oświatową
 
     
     
  Uczymy samodzielności
codzienne zajęcia grupowe i indywidualne
 
     
     
  Imprezy i wydarzenia
umożliwiamy występy na scenach dużych i małych
 
     

INACHIS - Centrum Inicjatyw Edukacyjnych

 

Edukację w Przed­szkolach Moty­lek wspiera
Cen­trum Ini­cja­tyw Edu­ka­cyj­nych

Nasze przed­szkole współ­pra­cuje z Cen­trum Ini­cja­tyw Edu­ka­cyj­nych Ina­chis w zakre­sie wdra­ża­nia nowych roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych, meto­dycz­nych i pro­gra­mo­wych w pla­ców­kach oświa­to­wych.

Podej­mu­jemy wspól­nie dzia­łal­ność badaw­czą włą­cza­jąc do współ­pracy różne podmioty. Prze­pro­wa­dzamy bada­nia, opra­co­wu­jemy wyniki badań, oraz opi­su­jemy wypra­co­wane dzia­ła­nia. Spraw­dzone roz­wią­za­nia doku­men­tu­jemy w prze­wod­ni­kach meto­dycz­nych, pro­gra­mach pracy.

Dzie­limy się wiedzą i osią­gnię­ciami z innymi poprzez publi­ka­cje, pro­wa­dze­nie wykła­dów, szko­leń, orga­ni­za­cję wizyt stu­dyj­nych.

 

W Przed­szko­lach Moty­lek wpro­wa­dzi­li­śmy i sto­su­jemy:

  • Pro­gram wycho­waw­czy „Pozy­tywna dys­cy­plina”
    auto­rzy: mgr Justyna Cho­le­wiń­ska, dr Marta Pawe­lec

  • Prze­wod­nik meto­dyczny „Scrum in edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions”
    autor: mgr Justyna Cho­le­wiń­ska

  • Prze­wod­nik meto­dyczny „Metoda pro­jektu z siatką przy­ro­stu kom­pe­ten­cji”
    autor: mgr Justyna Cho­le­wiń­ska
 


Minimotylek Prywatne Przedszkole Motylek w Lublinie


9 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertflies


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej