Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Praca metodą projektu
uczymy dzieci prezentować swoją wiedzę
 
     
     
  Wartości i kultura
budujemy dobre relacje
 
     
     
  Przegląd Piosenki Angielskiej
organizujemy coroczną imprezę kulturalno oświatową
 
     
     
  Uczymy samodzielności
codzienne zajęcia grupowe i indywidualne
 
     
     
  Imprezy i wydarzenia
umożliwiamy występy na scenach dużych i małych
 
     

Dwujęzyczne zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 1,5 roku Mini Motylek -THE LITTLE BUTTERFLY 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

Zaję­cia adap­ta­cyjne dla dzieci przyjętych do przedszkola
Mini Moty­lek -THE LITTLE BUTTERFLY

 


 

W związku z zbli­ża­ją­cym się począt­kiem roku szkol­nego i przy­ję­ciem Pań­stwa dzieci do naszego przed­szkola chcemy umoż­li­wić dzie­ciom adap­ta­cję. W związku z tym przy­go­to­wa­li­śmy nastę­pu­jące roz­wią­za­nia.

 

 1. Zor­ga­ni­zu­jemy spo­tka­nia adap­ta­cyjne w pla­cówce.
 2. Zaję­cia w Mini Motylku w sierp­niu są bez­płatne. Zaję­cia popro­wa­dzi nauczy­ciel pro­wa­dzący grupę malusz­ków w roku szkol­nym 2021/2022. Zaję­cia odbędą się w sali, w której dzieci będą przez cały rok szkolny.
 3. Na zaję­cia zapra­szamy dzieci z jednym rodzi­cem lub opie­ku­nem. Na zaję­cia przy­pro­wa­dza dziecko wyłącz­nie 1 rodzic, czy opie­kun.

 

 


Miej­sce spo­tkań:


Pry­watne Przed­szkole Moty­lek
ul. Jutrzenki 16/156

Sala w Małym Przed­szkolu (zie­lona) , Małe przed­szkole.

oraz

Pry­watne Dwu­ję­zyczne Przed­szkole Moty­lek
al. War­szaw­ska 43 
Sala (zie­lona)

 

 

Daty zajęć: 

 

Jutrzenki:  

24 sierp­nia godz. 16.30–18.00 – wtorek

25 sierp­nia godz. 16.30–18.00 – środa

27 sierp­nia godz. 16.30–18.00 – piątek

 

War­szaw­ska:  

24 sierp­nia godz. 16.30–18.00 – wtorek

25 sierp­nia godz. 16.30–18.00 – środa

27 sierp­nia godz. 16.30–18.00 – piątek

 

 

 

Zasady udziału: 

 

 • rodzice przy­no­szą dzie­ciom ciapy na zmianę, zosta­wiają buty w szatni w wydzie­lo­nym miej­scu
 • rodzice pod­czas całego pobytu w pla­cówce uży­wają maseczki, zmie­niają lub ścią­gają obuwie
 • rodzic dezyn­fe­kują ręce przy wej­ściu do pla­cówki
 • rodzic utrzy­muje bez­pieczną odle­głość od innych w szatni i w sali
 • rodzic mierzy tem­pe­ra­turę dziecku przed przyj­ściem do przed­szkola,
 • do przed­szkola można przy­pro­wa­dzić dziecko wyłącz­nie zdrowe, (temp poni­żej 37.0 C) bez kaszlu, kataru, bólu brzu­cha i nie zgła­sza­jące żad­nych dole­gli­wo­ści
 • opie­ku­no­wie dziecka muszą być zdrowi
 • dzieci nie przy­no­szą do przed­szkola jedze­nia i picia, dostępna jest woda i kubki jed­no­ra­zowe, poczę­stu­nek

 


Zaję­cia w Mini Motylku to zaję­cia adap­ta­cyjne dla dzieci wpro­wa­dzające w rytm pracy przed­szkol­nej oraz uczą funk­cjo­no­wa­nia w małej grupie rówie­śni­czej. Na zaję­cia zapra­szamy dzieci od 1,5 roku życia wraz ze swoimi opie­ku­nami. Poprzez wspólną zabawę w obec­no­ści osoby, z którą przy­szło dziecko tworzy sobie pozy­tywny obraz przed­szkola i przy­go­to­wuje się do roz­sta­nia z opie­ku­nem bez obaw i stresu świa­dome, że pozo­staje w gronie przy­ja­ciół.

Zaję­cia w Mini Motylku – The Little But­ter­fly w pro­wa­dzają dzieci także w świat edu­ka­cji dwu­ję­zycz­nej pro­wa­dzo­nej w naszych przed­szko­lach, według stwo­rzo­nego przez naszych angli­stów pro­gramu naucza­nia języka angiel­skiego. Nasze motyl­kowe pacynki Pinke i Blui będą mówić i śpie­wać dla dzieci w języku angiel­skim. Dzieci pod­czas cie­ka­wych zabaw języ­ko­wych i muzyczno-rucho­wych z motyl­kami będą pozna­wać angiel­skie słow­nic­two i pio­senki.

 

 

Zebra­nie orga­ni­za­cyjne
 

 

Zebra­nie orga­ni­za­cyjno – adap­ta­cyjne odbędą się w pla­cówce, z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa. Zapra­szamy na spo­tka­nie 1 rodzica od każ­dego dziecka

 

Zebra­nie popro­wa­dzi dyrek­tor Justyna Cho­le­wiń­ska oraz wycho­wawca grupy. Na zebra­niu omó­wimy sprawy orga­ni­za­cyjne oraz odbędą się warsz­taty dla rodzi­ców „Jak uła­twić dziecku dobry start w przed­szkolu”. Odpo­wiemy także na wszyst­kie Pań­stwa pyta­nia.

 

 

Data i miej­sce zebra­nia:  

 

Jutrzenki:  

26.08.2021 godz. 18.00

 

War­szaw­ska:  

26.08.2021 godz. 16.00

 

 

 

Kon­takt w spra­wie zajęć:  

 

Justyna Cho­le­wiń­ska – tel. 509 228 509

 


Minimotylek Prywatne Przedszkole Motylek w Lublinie


9 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertflies


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej