Edukacja dwujęzyczna
prowadzimy codziennie zajęcia w języku polskim i angielskim
 
     
     
  Praca metodą projektu
uczymy dzieci prezentować swoją wiedzę
 
     
     
  Wartości i kultura
budujemy dobre relacje
 
     
     
  Przegląd Piosenki Angielskiej
organizujemy coroczną imprezę kulturalno oświatową
 
     
     
  Uczymy samodzielności
codzienne zajęcia grupowe i indywidualne
 
     
     
  Imprezy i wydarzenia
umożliwiamy występy na scenach dużych i małych
 
     

Dwu­ję­zyczne zaję­cia adap­ta­cyjne dla dzieci od 1,5 roku Mini Moty­lek -THE LITTLE BUTTERFLY

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Zaję­cia adap­ta­cyjne dla dzieci od 1,5 roku
Mini Moty­lek -THE LITTLE BUTTERFLY

Miej­sce spo­tkań:
Pry­watne Przed­szkole Moty­lek
ul. Jutrzenki 16/156 sala euro­pej­ska
co drugi czwartek w godzinach 16.00–17.30

oraz

Pry­watne Dwu­ję­zyczne Przed­szkole Moty­lek
al. War­szaw­ska 43 sala euro­pej­ska
co drugi czwartek w godzinach 16.00–17.30

Opłaty:
25 zł za spo­tka­nie

 

Daty zajęć:

7 i 21 marca, 4 i 18 kwietnia, 9 i 23 maja, 13 i 27 czerwca

 


Zaję­cia w Mini Motylku to zaję­cia adap­ta­cyjne dla dzieci wpro­wa­dzające w rytm pracy przed­szkol­nej oraz uczą funk­cjo­no­wa­nia w małej grupie rówie­śni­czej. Na zaję­cia zapra­szamy dzieci od 1,5 roku życia wraz ze swoimi opie­ku­nami. Poprzez wspólną zabawę w obec­no­ści osoby, z którą przy­szło dziecko tworzy sobie pozy­tywny obraz przed­szkola i przy­go­to­wuje się do roz­sta­nia z opie­ku­nem bez obaw i stresu świa­dome, że pozo­staje w gronie przy­ja­ciół.

Zaję­cia w Mini Motylku - The Little But­ter­fly w pro­wa­dzają dzieci także w świat edu­ka­cji dwu­ję­zycz­nej pro­wa­dzo­nej w naszych przed­szko­lach, według stwo­rzo­nego przez naszych angli­stów pro­gramu naucza­nia języka angiel­skiego. Nasze motyl­kowe pacynki Pinke i Blui będą mówić i śpie­wać dla dzieci w języku angiel­skim. Dzieci pod­czas cie­ka­wych zabaw języ­ko­wych i muzyczno-rucho­wych z motyl­kami będą poznawać angiel­skie słow­nic­two i pio­senki.


9 Przegląd Piosenki Angielskiej - The Land of Singing Buttertflies


Przedszkole Promujące Zdrowie

Hymn Przedszkola Motylek

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie strony internetowej